Започна регистрацията на партиите в ЦИК, ДБ изпревариха Цветанов

Крайният срок за регистрация на партии и коалиции в ЦИК е до 17 часа на 17 февруари

Започна регис­т­рацията на пар­тиите и коалициите за учас­тие на изборите за народни пред­с­тавители, нас­рочени за 4 април.

“Демок­ратична Бъл­гария“ (ДБ) първа се регис­т­рира в ЦИК. Така коалицията между “Да, Бъл­гария“ на Христо Иванов и ДСБ на Атанас Атанасов изп­ревари традиционно пър­вият в регис­т­рация за избори Цветан Цветанов, съобщи Дир.бг. От ДБ чакаха на опашка преди Цветанов с новите “Репуб­ликанци за Бъл­гария“, които се регис­т­рираха втори. Лидерите на двете фор­мации се поз­д­равиха на входа на ЦИК.

По традиция Цветанов винаги регис­т­рираше ГЕРБ първа в ЦИК, като пред комисията нощуваха младежи от пар­тията, за да пазят ред. Тази прак­тика сред управ­ляващите обаче вече не се спазва с напус­кането на бив­шия втори. Един от съп­ред­седателите на обединението “Демок­ратична Бъл­гария“ Атанас Атанасов обясни защо са дър­жали да се регис­т­рират първи и дори са пос­тавили 24-часов пост пред сградата на ЦИК — за да покажем, че сме много сериозно мобилизирани и мотивирани да учас­т­ваме на тези избори, защото искаме промяна.

Другият съп­ред­седател Христо Иванов посочи целите на обединението. С намерение да обър­нем посоката на раз­витие на страната, да наложим прог­рама за радикална модер­низация, от която страната има нужда. Раз­бира се, това включва нашите приоритети като съдебна реформа, елек­т­ронно управ­ление и отс­т­раняване от властта на ГЕРБ, Бойко Борисов, ДПС, Делян Пеев­ски и Доган. Това са ключовите ни приоритети за тези избори. “Демок­ратична Бъл­гария“ са нап­равили екс­перимент в под­пис­ката, като са внесли и четири елек­т­ронни под­писа, но те не са били приети. По инфор­мация на БНР лидерите на трите пар­тии в коалицията ще водят софийс­ките листи.

Лидерът на пар­тия “Репуб­ликанци за Бъл­гария“ Цветан Цветанов комен­тира, че все още не са определили своите водачи на листи, но има амбиции за пар­ламен­тарно пред­с­тавител­с­тво. Край­ният срок за регис­т­рация на пар­тии и коалиции в ЦИК е до 17 часа на 17 фев­руари. До 2 март пар­тиите и коалициите трябва да регис­т­рират лис­тите си.

Всяка пар­тия може да се яви самос­тоятелно или в коалиция с други пар­тии, а една пар­тия може да бъде част само от една коалиция.

При подаването на докумен­тите трябва да е внесен депозит от 2500 лв. по бан­кова сметка в БНБ. В заяв­лението за регис­т­рация на пар­тия се посочва пъл­ното или сък­ратеното наименование според съдеб­ната ѝ регис­т­рация и се заявява наименованието, под което ще бъде отпечатана в бюлетината. За коалициите се посочва пъл­ното или сък­ратено наименование на коалицията според решението за образуването й. Пред­с­тавя се списък с имена, един­ният граж­дан­ски номер и саморъчен под­пис на не по-малко от 2500 избиратели, под­к­репящи регис­т­рацията на пар­тии или коалиция. Всеки избирател може да учас­тва само в един списък. Отказите за регис­т­рация от ЦИК се обжал­ват пред Вър­хов­ния админис­т­ративен съд. До 2 март пар­тиите и коалициите трябва да регис­т­рират лис­тите си.