Вицепрезидентът Йотова даде БГ-гражданство на известен лекар

Вицеп­резиден­тът Илияна Йотова под­писа днес указ за придобиване на бъл­гар­ско граж­дан­с­тво от д-р Абдулах Зар­гар. Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Решението за предос­тавяне на граж­дан­с­тво на лицето е взето след запоз­наване на вицеп­резидента с нап­равеното на 29 януари 2021 г. пред­ложение от минис­търа на правосъдието и док­лад на Комисията по бъл­гар­ско граж­дан­с­тво.

Миналата сед­мица препис­ката за граж­дан­с­т­вото на док­тор Абдулах Зар­гар бе одоб­рена от 9-членна комисия от Минис­тер­с­т­вото на правосъдието и изп­ратена в президен­т­с­ката инс­титуция.

Близо 7000 души от цялата страна се включиха в граж­дан­с­ката инициатива „Под­к­репа за бъл­гар­ско граж­дан­с­тво на док­тор Абдулах Зар­гар“, след като се оказа, че заради промени в Закона за пуб­лич­ните пред­п­риятия, от 1 фев­руари медикът, роден в Иран, няма право да остане начело на бол­ницата в Исперих.

Скан­далът избухна през декем­ври миналата година, когато в днев­ния ред на общин­с­кия съвет бе включено обявяването на кон­курс за нов управител на бол­ницата. Д-р Зар­гар обаче не може да учас­тва в него, тъй като едно от изис­к­ванията по закон е да е бъл­гар­ски граж­данин или граж­данин на страна от Европейс­кия съюз, на дър­жава — страна по Споразумението за Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, или на Швей­цария.

В петицията се отбеляз­ват зас­лугите на д-р Зар­гар за спасяването на бол­ницата, която е поел през 2013 г.

Самият д-р Зар­гар раз­казва, че не може да вземе бъл­гар­ско граж­дан­с­тво по канал­ния ред, защото в закона има изис­к­ване да е освободен от досегаш­ното си граж­дан­с­тво. А това няма как да стане, тъй като в Иран няма процедура по освобож­даване от граж­дан­с­тво. Затова и опцията пред него е била да стане бъл­гар­ски граж­данин по зас­луги. Което вече е факт с указа на вицеп­резидента Илияна Йотова