„Пътна полиция” и ДАИ със засилени проверки на автобуси и камиони

Започ­ват засилени проверки на автобуси и камиони. Операцията се провежда под егидата на ROLPOL, съобщи „нова телевизия”. Ще се проверява за спаз­ване на часовете за почивка и шофиране при професионал­ните водачи, спаз­ването на ограниченията на скоростта, за упот­реба на алкохол и нар­котици, за изряд­ността на докумен­тите на водача и автомобила. Ще се следи за нарушения, свър­зани с неук­репен товар, или нерег­ламен­тиран превоз на опасни товари и отпадъци. Операцията ще е на територията на цялата страна и ще продължи до 14 фев­руари. Фор­мирани са съв­мес­тни екипи на „Пътна полиция” и ДАИ. Акцията ще е силно пов­лияна от обс­танов­ката, свър­зана с раз­п­рос­т­ранението на COVID-19. Служителите, които ще извър­ш­ват кон­т­рола, са оборуд­вани с всички пред­пазни сред­с­тва, заяви гл. инс­пек­тор Дамян Владинов, „Пътна полиция”.