Ще прилагаме ваксината на „AstraZeneca“ и на хора над 55 години

Ще прилагаме ваксината на „AstraZeneca“ и на хора над 55 години

В ЦИК разбрали от медиите, че е трябвало да бъдат ваксинирани в неделя

Минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов заяви, че има извес­тно нарас­т­ване на чис­лата на заболяемостта и ще се изчака до чет­вър­тък, когато ще има данни за двусед­мич­ния период. „Ако чис­лата на 14-дневна база са под 200 на 100 000 души, няма да взимаме никакви мерки, тъй като тези меки в момента дават резул­тат, увери той. Минис­търът заяви, че вак­сините идват регулярно в страната и имаме дос­татъчно количес­тва вак­сини. Преди ден на Вак­синацион­ния щаб бе взето ясно и категорично решение, че Бъл­гария ще прилага вак­сината на „Аст­раЗенека“ и на въз­рас­тни пациенти над 55 години, над 65 години, тъй като това са препоръките на европейс­ките екс­перти от Европей­ката аген­ция по лекар­с­т­вата. Всичко останало е плод на раз­личен тип решения, което не почива на медицин­ски факти и резул­тати, каза минис­търът, цитиран от БНТ.

Той пот­върди, че са осигурени вак­сини за всички желаещи, които ще обс­луж­ват целия процес на изборите — от избирател­ните комисии, полицаите. Скок на заразените с коронавирус за пос­лед­ното денонощие в страната — 1115 са новите случаи, сочат дан­ните на Един­ния инфор­мационен пор­тал. Нап­равени са 11 600 проби, което означава, че положител­ните са около 9%. По-голям е и броят на починалите – 89. Излекувани са 804 души. В бол­ница се лекуват 3057 пациенти, от които 274-ма са в интен­зивни отделения. За пос­лед­ните 24 часа са се вак­синирали 1850 души. Самолетът с вак­сините за Бъл­гария кацна у нас, след като имаше забавяне заради лошото време. Това е шес­тата пратка с вак­сини на “Пфай­зер“, от която у нас дой­доха 17 550 дози.

Пред­с­тавителите на Цен­т­рал­ната избирателна комисия са раз­б­рали от медиите, че е тряб­вало да бъдат вак­синирани в неделя, комен­тира говорителят на комисията Таня Цанева пред БТВ. Тя смята, че за вак­синирането на членовете на избирател­ните комисии логис­тиката по райони ще бъде трудна. За Район­ните избирателни комисии вак­синацията ще може да се нап­рави, тъй като край­ният срок за тях­ното наз­начаване е тази сед­мица – 12 фев­руари. По отношение на сек­цион­ните избирателни комисии ще стои малко по-трудно въп­росът, отбеляза Таня Цанева. По думите ѝ няма въз­мож­ност според графика да се прави по-рано наз­начаване на членовете на сек­цион­ните комисии. Пар­тиите могат да тър­сят членове, които са преболедували или вече са вак­синирани, отбеляза тя. Но самата логис­тика ще бъде трудна и тежка, защото става дума за голям брой хора – около 100 000 души, посочи Цанева. Според нея всичко зависи от кривата на заболяването. Очаква се здрав­ният протокол, който да определи стъп­ките на избор­ния ден. Протоколът ще каже екипирани ли ще бъдат членовете на мобил­ните сек­ции. Изп­ратили сме писма до кметовете и облас­т­ните управители, за да поис­каме инфор­мация за сек­циите с над 300 избиратели, където ще бъдат пос­тавени машини за гласуване, както и за прог­ноз­ния брой под­вижни сек­ции, за да може да се нап­рави някаква прог­ноза и стъпки за решаване на проб­лема с каран­тинираните граж­дани. Прак­тиката показва, че една мобилна сек­ция може да обс­лужи около 2530 адреса, обясни още Цанева, цитирана от Топновини.бг.