Ветераните наградиха руския посланик с юбилеен медал

Ветераните наградиха руския посланик с юбилеен медал

Отличието е по повод 75 години от участието на Българската армия в Отечествената война в състава на Трети украински фронт на Червената армия

През изминалата 2020 г. пред­с­тавители на Рус­кото посол­с­тво в София и на кон­сул­с­т­вата в страната връч­ваха на бъл­гар­ски ветерани от Втората световна война юбилейни медали „Победа“. Със заповед на пред­седателя на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария (СВВБ) доц. д-р Иван Сечанов бяха удос­тоени с юбилейни медали „75 години от победата над фашизма“ Негово превъз­ходител­с­тво пос­ланикът на Рус­ката федерация у нас Анатолий Макаров и други пред­с­тавители на дип­ломатичес­ката мисия. Отличията връчи заместник-председателят на СВВБ доц. д-р Софи Пин­кас, която е сред пър­вите предот­в­ратили влизането на нем­с­ките войски на запад­ната ни граница през сеп­тем­ври 1944 г. В церемонията учас­тва и заместник-председателят на СВВБ пол­ков­ник от запаса Петър Пан­дур­ски.

Отличието е учредено от СВВБ по повод 75 години от Втората световна война и учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в ней­ния зак­лючителен етап в със­тава на Трети украин­ски фронт на Чер­вената армия. То се връчва на бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни граж­дани с принос за отбеляз­ване на годиш­нината. През миналата година с него бяха наг­радени над 250 души. С решение на Изпъл­нител­ното бюро на СВВБ с юбилей­ния медал са удос­тоени президен­тът Румен Радев, минис­търа на отб­раната Красимир Каракачанов и начал­никът на отб­раната адмирал Емил Ефтимов. Отличията им ще бъдат връчени в под­ходящо за тях време.

Спир­дон Спир­донов