Социалист: С президента нямаме различия, единствено БСП може да промени модела

В лис­тата на БСП за 24 МИР има много стой­нос­тни хора и всеки един от тях ще доп­ринесе за по-добрите резул­тати на пар­ламен­тар­ните избори. Това каза за предаването “Софийска трибуна“ по Радио “Фокус“ народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев, който е втори в лис­тата на 24 МИР за пред­с­тоящия на 4 април пар­ламен­тарен вот.

Димитър Дан­чев под­черта, че пос­лед­ните 4 г. БСП е показала, че е един­с­т­вената алтер­натива на сегаш­ното управ­ление, че е рефор­мирана, демок­ратична, обновена с много нови лица, с голям брой млади хора. „БСП продъл­жава да стои стабилно на политичес­ката сцена, защото показа, че е алтер­натива не само на приказки, а с реални дейс­т­вия.“ Народ­ният пред­с­тавител припомни, че БСП е пред­лагала много политики в 44– то НС: алтер­нативен бюджет, политики за здравеопаз­ване, социална дей­ност, образование, икономика, тран­с­порт, екология. По думите му е напълно въз­можно на пред­с­тоящия вот БСП да спечели и повече от четири ман­дата в 24 МИР. Дан­чев беше категоричен, че през пос­лед­ните 4 г. БСП е била ярка опозиция на управ­ляващите и почти няма тема, по която да не е критикувала поведение, дейс­т­вие или без­дейс­т­вие на управ­ляващите. Според Димитър Дан­чев с обявяването на кан­дидатурата на президента и вицеп­резидента за след­ващ ман­дат са пресечени опитите за внушение, че президен­тът ще прави соб­с­т­вена пар­тия и ще раз­деля БСП. По думите му обявяването на кан­дидатурата е внесло сериозно успокоение в редиците на пар­тията, защото е имало такива внушения най-вече от хора извън БСП. БСП няма раз­личия с президента в оцен­ката си за начина и модела на управ­ление на Бъл­гария.