Коалиция „БСП за България” бе препотвърдена и ще работи

Форматът е отворен за сътрудничество и взаимодействие с други партии, сдружения на гражданското общество и НПО

БСП препот­върди досегаш­ния фор­мат на коалиция от пар­тии “БСП за Бъл­гария“. Освен  БСП, в коалицията учас­т­ват пар­тиите Политически клуб “Еког­лас­ност“,  Комунис­тическа пар­тия на Бъл­гария, “Нова зора“ и Политически клуб “Тракия“.

Коалицията ще учас­тва в пар­ламен­тар­ните избори с общи листи, в президен­т­с­ките — с общи кан­дидати за президент и вицеп­резидент на Репуб­лика Бъл­гария, както и с общи листи за общин­ски съвет­ници и кметове и за членове на Европейс­кия пар­ламент.

В коалицион­ния договор се под­чер­тава, че учас­т­ниците в коалицията се ангажират с общите позиции, един­ните дейс­т­вия и споделена отговор­ност по цялос­т­ната дей­ност на коалицията в законодател­ната, изпъл­нител­ната и мес­т­ната власт.

Коалицията е отворена за сът­руд­ничес­тво и взаимодейс­т­вия с други пар­тии, сдружения на граж­дан­с­кото общес­тво и неп­равител­с­т­вени организации, посоч­ват още коалицион­ните пар­т­ньори.

Пар­т­ньорите от “БСП за Бъл­гария“ ще сключат и споразумение за под­к­репа, взаимодейс­т­вие и сът­руд­ничес­тво с други пар­тии и граж­дан­ски сдружения. Пар­тиите и сдруженията ще работят за предиз­бор­ното мобилизиране на своите членове и сим­патизанти и учас­тие на изборите за 45-то Народно съб­рание.

“В тази тежка за Бъл­гария ситуация както в здравен, така и в социално-икономически план, сме длъжни да пред­ложим на общес­т­вото и реализираме прог­рама за излизане от кризата и прек­ратяване на пагуб­ното управ­ление на ГЕРБ. Страната се нуж­дае от радикална промяна, която да прек­рати раз­рухата и хаоса във всяка сфера на обществено-политическия живот“, категорични са коалицион­ните пар­т­ньори от “БСП за Бъл­гария“ в споразумението пред­ложено на пар­тиите и сдруженията извън коалицията.

Общата коор­динация на дейс­т­вията ще се осъщес­т­вява от Национал­ния предиз­борен щаб на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и щабовете по места.