Президентът Радев: Наш дълг е да ценим духовните авторитети на България

Президентът Радев: Наш дълг е да ценим духовните авторитети на България

Наш дълг е да ценим и да отличаваме онези авторитети, които въп­лъщават цен­ности, които със своя пример въз­питават, които ни дават хоризонт за раз­витие като нация. Това каза президен­тът Румен Радев в словото си на церемонията на “Дон­дуков“ 2 по наг­раж­даването с дър­жавни отличия на петима изявени бъл­гари в областта на медицината и образованието.

Президен­тът Радев връчи орден “Стара планина“ — първа степен, с мечове, на хирурга и тран­с­п­лан­толог о.з. старши лей­тенант проф. д-р Никола Владов. Орден “Стара планина“ — първа степен, получи хирур­гът и универ­ситет­ски преподавател проф. д-р Георги Тодоров. С орден “Св.св. Кирил и Методий“ — първа степен, бяха наг­радени бъл­гарис­т­ката от Мол­дова Атанасия Стоянова и историкът проф. Пламен Пав­лов. С орден “За граж­дан­ска зас­луга“ — първа степен, беше удос­тоен офтал­мологът доц. д-р Алек­сан­дър Оскар.

“Прос­ветителят въз­питава в обич към знанието, към нрав­с­т­вените ни корени, към силата на бъл­гар­с­кия език и духов­ност. Историкът пренася уроците на миналото, за да осъз­наем и пред­пазим нас­тоящето. Лекарят дава живот, надежда и дарява бъдеще. Всички те заедно изг­раж­дат тъканта на общес­т­вото, изковават нашите духовни цен­ности, заедно чер­таят пътя към подема на нацията“, каза президен­тът Радев.

По думите му, във времената на изпитание, през които преминаваме, е ясно, че знанието е без­ценен актив, но то, само по себе си, не стига, ако лип­сва най-важното — отдаденост на общес­т­веноз­начима кауза, личен пример и доверие.

Дър­жав­ният глава каза, че наг­раж­даването е израз на приз­нател­ността на общес­т­вото за стореното от отличените, за усилията им да съх­раняват здравето, паметта, езика и духа на бъл­гар­с­кия народ. Вашият пример ни е нужен и винаги ще се пол­зва с нашата приз­нател­ност и въз­хищение, каза още Румен Радев.