Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Редак­цион­ният съвет и жур­налис­тичес­кият колек­тив на Прес­г­рупа „Днес“ — вес­т­ниците „Земя“, „Русия днес — Рос­сия сегодня“ и „Китай днес“ под­насят иск­рени пожелания за здраве, твор­чески успехи и лично щас­тие на приятеля и сърат­ника на полето на общес­т­вения живот в нашето Отечес­тво Стоян Ден­чев.

проф. Ден­чев е всес­т­ранно раз­вита лич­ност с успешна кариера в админис­т­рацията и дип­ломацията на Репуб­лика Бъл­гария — главен сек­ретар на Минис­тер­с­кия съвет, народен пред­с­тавител, пос­ланик във Фин­лан­дия, почетен кон­сул на Сул­таната Оман.

Делото на неговия живот е съз­даването на Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии, чийто рек­тор е в продъл­жение на 16 години, а понас­тоящем е пред­седател на Общото съб­рание на преподавателите и служителите на този най-бързо раз­виващ се бъл­гар­ски универ­ситет.

Под неговото ръковод­с­тво са изг­радени като отлични преподаватели десетки професори и доценти, стотици док­тори и хиляди бакалаври и магис­три по биб­лиотечни и музейни науки, инфор­мационни тех­нологии и национална сигур­ност. С неговата админис­т­ративна под­к­репа и лично учас­тие са съз­дадени пър­вите в страната Инс­титут по лидер­с­тво и Магис­тър­ска прог­рама „Лидер­ски прак­тики в дър­жав­ността, духов­ността и сигур­ността“.

Нат­рупаните знания, умения и админис­т­ративен опит са гаран­ция, че актив­ността на проф. Стоян Ден­чев и занап­ред ще дава богати плодове и ще бъде принос към доб­руването на общес­т­вото ни.

На многая лета, Стояне!

Прес­г­рупа „Днес“