Проф. Ангелов: Отчитаме устойчива тенденция на увеличаване на случаите на COVID-19

Проф. Ангелов: Отчитаме устойчива тенденция на увеличаване на случаите на COVID-19

Благоевград, Пазарджик, Силистра, София-област, Габрово, Хасково, Шумен и Варна са областите с по-голям брой на заразени граждани

Отчитаме устой­чива тен­ден­ция на увеличаване на случаите на COVID-19, предуп­реди минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов на редов­ния брифинг на Национал­ния оперативен щаб. Мер­ките у нас били изк­лючително либерални, комен­тира проф. Ангелов, цитиран от Епицен­тър. Той съобщи и дан­ните от изминалото денонощие. Отбеляза, че сред­ната въз­раст на заразените за вчера, е 52 г.. 71 г. пък е сред­ната въз­раст на починалите. 143 е днев­ната ни заболяемост на 100 000 души, съобщи още здрав­ният минис­тър. Той обърна внимание, че тен­ден­цията се е обър­нала и на сед­мична база заразените са повече от излекуваните. Не мога да под­мина и това, което се случва в ЕС, а то реф­лек­тира и в нашата страна, би тревога проф. Ангелов. Вероятно това, което се случва в Европа и Бъл­гария, е началото на третата вълна на заразата, комен­тира здрав­ният минис­тър. Благоев­г­рад, Пазар­джик, Силис­тра, София-област, Габ­рово, Хас­ково, Шумен и Варна са облас­тите с по-голям брой на заразени граж­дани. Здрав­ният минис­тър съобщи, че миналата сед­мица сме получили писмо от европейс­кия комисар по здравеопаз­ване с искане страната ни да отмени наложената заб­рана за износ на лекар­с­тва и кис­лород. Доц. Ангел Кун­чев отбеляза, че Испания, Ирлан­дия и Пор­тугалия са страните, с най-висока заболяемост. Най-ниска пък тя била у нас, във Фин­лан­дия и Гър­ция. В ЕС сме на 26-о място, на 6-о на Бал­каните, а при смър­т­ността в Европа, сме на 15-о място, отчете глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор. В момента имаме 12 области в чер­вената зона, 12 в оран­жевата и само 4 в жъл­тата — Видин, Раз­г­рад, Доб­рич и Тър­говище, съобщи още данни той. С 32% е увеличена заболяемостта на сед­мична база. За две сед­мици това са 54%. Смър­т­ността е увеличена само с 4%, допълни ген. Мутаф­чийски. В бол­ниците увеличението на приети за лечение само за сед­мица е с 15%, съобщи той. Интен­зив­ните отделения не са натоварени към момента. Ген. Мутаф­чийски отбеляза, че е започ­нало вак­синирането и в специал­ните служби и армията. Пър­вите вак­синирани са заминаващите от кон­тигента ни в Афганис­тан. 100% от тези, които не са преболедували вируса, са вак­синирани, отчете той. По отношение на ВСС, те попадат в трета фаза, където са инс­титуциите с общес­т­вена значимост. Имаме писмо, от ВСС и очак­ваме НОЩ да вземе отношение по този въп­рос, каза проф. Ангелов. Проф. Ангелов съобщи, че до края на фев­руари, третата фаза на вак­синацията трябва да е прик­лючила, а чет­вър­тата фаза да започне в началото на март, най-вероятно около 5 март. Всичко обаче зависи от това колко вак­сини ще са дос­тавени до тогава. За изборите проф. Ангелов обясни, че към 5 март ще започне вак­синирането на членовете на РИК и СИК. Здрав­ният протокол за изборите ще бъде обявен в срок, а именно 45 дни преди вота. В него попадали и наб­людателите и зас­тъп­ниците, за които ще важат всички наложени и пред­п­риети мерки. Тогава, когато заболяемостта стане 200 на 100 000 за 14-дневен период ние ще се съберем и вземем необ­ходимите мерки и ще ти съоб­щим. Нека граж­даните да бъдат спокойни, да знаят, че имаме готов­ност за момен­тална реак­ция, заяви здрав­ният минис­тър.