БСП защитава родното качествено производство

В Деня на пчеларя лидерът на БСП Кор­нелия Нинова и народ­ният пред­с­тавител Румен Геор­гиев раз­говаряха с пред­с­тавители на пчелар­с­кия бранш в Бъл­гария. На срещата бяха обсъдени проб­лемите пред сек­тора, с които се сблъс­к­ват род­ните произ­водители на мед и пчелни продукти.

Бъл­гар­с­кият мед е качес­т­вен и здравос­ловен продукт на световно ниво. Произ­вод­с­т­вото му трябва да бъде под­к­репяно, за да може да бъде кон­курен­тен на европейс­кия и световен пазар“, заяви Нинова.

Пчеларите донесоха на Нинова истин­ски роден мед и фал­шив от 2018 година, който е на бъл­гар­с­кия пазар.

 „Важен въп­рос е кон­т­рола на качес­т­вото на меда за бъл­гар­с­кия пазар, за да може да се храним  здравос­ловно, а не с мен­тета“, добави тя.

Има реална опас­ност от фалити на стотици пчелари в цялата страна заради част от променените критерии за мал­ките и сред­ните пчелари, които на прак­тика са неиз­пъл­ними, споделиха учас­т­ници в срещата.  

Пчеларите се оплакаха от внесените от управ­ляващите промени в Закона за пчелар­с­т­вото и благодариха на пар­ламен­тар­ната група на социалис­титите за отс­тояваните в пар­ламента позиции в защита на бъл­гар­с­ките пчелари. Според пред­с­тавителите на бъл­гар­с­ките пчелари в момента цари нор­мативен хаос в сек­тора и политиката на управ­ляващите води до неговото монополизиране. На срещата с лидера на БСП – Кор­нелия Нинова, те нас­тояха за нова политика за пчелар­с­т­вото, която да е в унисон с европейс­ките насоки — Зелената сделка и стратегията “От фер­мата до трапезата“.

 Кор­нелия Нинова увери своите гости, че в управ­лен­с­ката прог­рама на БСП пчелар­с­т­вото е изведено като приоритет и левицата под­к­репя политиките за биологично произ­вод­с­тво и екологич­ното земеделие.