Социалист: 70% от фирмите, поискали държавна помощ през ноември, още не са я получили

Социалист: 70% от фирмите, поискали държавна помощ през ноември, още не са я получили

Само БСП може да отстрани ГЕРБ от властта

БСП е един­с­т­вената пар­тия, която през пос­лед­ните 4 години показа, че има ясна алтер­нативна политика във всеки един сек­тор. Това, което ще правим, ако ни се даде шанс да управ­ляваме, е ясно и кон­к­ретно раз­писано в нашата прог­рама “Визия за Бъл­гария“, заяви сек­ретарят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев в “Панорама“ по БНТ.

“Дъл­гос­роч­ните мерки, които се пред­лагат, трябва да бъдат съчетани с нав­ременна крат­кос­рочна помощ — нещо, което управ­ляващите не правят. Защото когато обявяват зат­варяне на дър­жавата и зат­варят един биз­нес без да му предос­тавят нав­ременна помощ, той загива, независимо колко пари да наливат в него след това. Самият минис­тър на икономиката нас­коро ни инфор­мира, че едва 30% от фир­мите, които са подали заяв­ление за под­к­репа чрез оборотен капитал през ноем­ври, са получили дър­жавна помощ. Това означава, че останалите 70% още не са получили нищо“, посочи Дан­чев. Той даде пример с нав­ременна мярка, която БСП пред­лага– час­тична данъчна вакан­ция за зат­ворени биз­неси до въз­с­тановяване на нор­мална дей­ност.

БСП е един­с­т­вената пар­тия, която е в със­тояние да победи ГЕРБ“, категоричен бе депутатът от левицата.

На въп­рос за със­тавяне на управ­лен­ска коалиция, Дан­чев отговори така: “Ясно е, че въп­росът за управ­лен­ска коалиция ще стои пред БСП, но едва след като спечели изборите и получи ман­дат за със­тавянe на правител­с­тво. Ние първо ще се допитаме до нашите членове и тогава ще вземем решение. Ще тър­сим коалиция сред онези пар­тии, които имат желание да учас­т­ват в управ­ление с нас, но и също така, които споделят основ­ните позиции на нашата прог­рама.“