БСП: В учебниците Руско-турската война вече не е Освободителна

БСП: В учебниците Руско-турската война вече не е Освободителна

На делото на Апостола са отреддени…8 реда, алармираха от левицата

Акценти от Дек­ларация на ПГ на БСП, прочетена в пленар­ната зала в петък: „Преди два дни пред­седателят на нашата пар­ламен­тарна група Кор­нелия Нинова, в дек­ларация на групата, изказа иск­рените ни притес­нения по един от най-важните въп­роси, не само за образовател­ната ни сис­тема, но и за цялото ни общес­тво. 

С наг­ледни примери беше показано какво четат в учеб­ниците си бъл­гар­с­ките деца. 

Тази позиция на „БСП за Бъл­гария“ не е нова.

В учеб­ник по история за 10 клас за Христо Ботев: “Под влияние на анар­хизма той отрича дър­жавата…, а утопич­ните му идеи за бъдещето на бъл­гар­с­кото общес­тво са свър­зани и с въз­г­леда за обща борба на народите за социална справед­ливост“. Т.е. каз­вате на децата, че Ботев е анар­хист, а бор­бата за социална справед­ливост е утопия.

След като така е пред­с­тавен Ботев, нищо не пречи в историята  за 7 клас да има само едно изречение за кланетата в Батак и Перущица: “В Батак и Перущица звер­ски са избити хиляди жени, деца и старци.“ 

Повече има написано за Алек­сан­дър Цан­ков. Явно той трябва да остане в съз­нанието им, а не мъченичес­ката смърт на невинни бъл­гари.

В 10 клас — Руско-турската война (18771878г.) вече не е освободителна, а е просто война. Няма и дума за геноцида над бъл­гарите в Одрин­ска Тракия през Втората бал­кан­ска война (1913г.), когато Осман­с­ката армия избива и прогонва бъл­гарите от тази плодородна и богата земя и Одрин­ско се обез­бъл­гарява.  Няма нищо написано за положението на бъл­гарите в Запад­ните пок­рай­нини.

В учеб­ника по „Човекът и общес­т­вото” за бит­ката при село Ключ само се споменава. Спес­тен е фак­тът, че вой­ниците са ослепени и оставени на сто души по един водач, нито се споменава името на император Василий, наречен бъл­гароубиец. Тур­с­кото роб­с­тво вече дори не е осман­ско владичес­тво, а чуждо владичес­тво. Бор­бите срещу това „владичес­тво“ са на 1 стр. Хай­дутите само се споменават. За делото на Васил Лев­ски има само  8 реда, а Април­с­кото въс­тание и Освободител­ната война са в една страница. Лип­сва и хан Омур­таг — ханът строител. Лип­сва раз­казът за Пат­риарх Евтимий, който поема защитата на Тър­нов­г­рад.

Ето това се нарича под­мяна и изк­ривяване на историята. И както пише един уважаван професор в Софийс­кия универ­ситет: „Съз­даването и произ­вод­с­т­вото на учеб­ници се превърна в отк­рит печал­бар­ски биз­нес – един от най-грубите и вул­гарно отчитащи „финан­совите“ печалби на издател­с­тва и автор­ски колек­тиви. Крат­кот­рай­ните и бурни дис­кусии около учеб­ниците, организирани от злобод­невни телевизионни предавания, зак­лей­миха учители, училищни ръковод­с­тва и едноименни автори, но защитиха интереса на издател­с­т­вата. А интереса на децата ни, на бъдещето ни? Гротес­кно е да се твърди, че това е плурализъм и демок­рация в образованието.”

Всичко това и още много такива факти са ни предос­тавени от учители. Да, тези, които оценяват учеб­ниците. Но те оценяват това, което им е предос­тавено, а то е предос­тавено с благос­ловията на МОН.

Проб­лемът с учеб­ното съдър­жание и какво учат децата ни е основен за образовател­ната сис­тема и за качес­т­вото на образование. Той има решение и то не е това, което управ­ляващата пар­тия ГЕРБ ни пред­ложи през пос­лед­ните 10 години. Резул­татите от обучението на учениците го доказва. Необ­ходима е промяна и тя ще се случи.