Кметът социалист на Русе: Направихме съществено увеличение на бюджета за 2021 г.

Кметът социалист на Русе: Направихме съществено увеличение на бюджета за 2021 г.

Рад­вам се, че успяхме да нап­равим същес­т­вено увеличение на бюджета за тази година. От 135 млн. лв. проек­тобю­джет за миналата година, проек­тът за бюджета за тази година е 160 млн. лв. Това е значително увеличение”. Това заяви за Аген­ция „фокус” кметът-социалист на Русе Пенчо Мил­ков. Той допълни: „Планираме капиталовият ни бюджет от под 12 млн. лв. да бъде 15.5 млн. лв. и сме си пос­тавили амбициозни задачи. Община Русе прави много пуб­лични раз­ходи за закупуване на машини и усил­ване способ­нос­тите на своите общин­ски пред­п­риятия, наз­начаване на нови служители в пред­п­риятията — работ­ници. В “Пар­к­с­т­рой“ и в “Комунални дей­ности“ пос­тавяме си амбициозна задача с нова тех­ника и работ­ници да под­дър­жаме средата много добре. Има необ­ходимост от това. До момента всичко извър­ш­вано е един­с­т­вено от вън­шни фирми, а ние съз­даваме способ­ности на Община Русе като голяма община да може да извър­шва част от комунал­ните дей­ности със соб­с­т­вени сили и сред­с­тва. Друг акцент, който бих отк­роил, това е влагането на сред­с­тва в бюджета за увеличаване на сигур­ността в Община Русе. Ние сме пред­видили сред­с­тва за камери и друго тех­нологично оборуд­ване, както и за изг­раж­дане на звено от общин­ски полицаи. Русе е един­с­т­веният от големите градове в Бъл­гария, в който няма общин­ска полиция. Считаме, че дей­ности като това да има повече раз­положени камери, плюс общин­ски полицаи, ще увеличи нивото на сигур­ност в града. През миналата година сме изгот­вили един голям видеоцен­тър, ръководен в Общината. Там 24 часа се наб­людават видеокамерите. Вече има много резул­тати. Хванати са хора, които чупеха, бяха вед­нага установени. Отделно и МВР в Русе има пряк дос­тъп до всички видеокамери”. На въп­рос по какъв начин общината ще под­помага мал­кия и сред­ния биз­нес тази година, Пенчо Мил­ков отговаря: „Още от миналата година започ­нахме и през тази внесохме пред­ложение до Общин­ски съвет за освобож­даване от наеми на тър­говци, чиято дей­ност е пряко засег­ната от пан­демията. Общината като наемодател освобож­дава своите наематели от такива наеми. Не знам дали час­т­ните наемодатели го правят. През тази година ще продъл­жим и с ремонт на улици, които повече от 30 години не са ремон­тирани именно в промиш­лените зони. Това мисля, че също ги под­помага. Започ­нахме да изг­раж­даме един общ регионален мар­кетинг на Община Русе и на Североиз­точ­ния регион. Под­гот­вяме нов инвес­тиционен профил, в който ще намерят място много дружес­тва тук от района. Той ще пред­с­тави целия регион”. Кметът Мил­ков комен­тира нак­ратко и пред­с­тоящото на 20 фев­руари праз­нуване на 143 години от освобож­дението на Русе: „Задъл­жително ще отбележим праз­ника, въп­реки мер­ките. В много по-ограничена форма ще бъде праз­никът. Пред обновения от нас Пан­теон на въз­рож­ден­ците в Русе ще се съберем, за да отбележим датата, защото дейс­т­вително Русе е един от пър­вите освободени градове. Свободата влиза през река Дунав в Русе. И русен­лии, и бъл­гарите, и всички хора, имат в този момент необ­ходимост от дейс­т­вия, които да ги обединяват, да им вдъх­ват сила и кураж”, категоричен е Пенчо Мил­ков, който бе изб­ран за кмет на Русе с лис­тата на БСП.