Еленко Божков за гибелта от ток на дете: Престъпление! Фандъкова да подаде оставка!

Еленко Божков за гибелта от ток на дете: Престъпление! Фандъкова да подаде оставка!

Безумие и липса на контрол причини трагедията, категоричен е енергийният експерт Иван Айолов

Инциден­тът с токовия удар на столич­ния булевард изис­ква освен раз­с­лед­ване, но и морална отговор­ност с остав­ката на кмета на София Йор­данка Фан­дъкова, на столич­ния кмет на район “Триадица“ и на ръководителя на управ­ление “Архитек­тура и градоус­т­ройс­тво“. За това нас­тоя енер­гий­ният екс­перт и бивш член на КЕВР Еленко Бож­ков в сут­реш­ния блок на БНТ за смъртта на 16-годишното момче, което почина след токов удар от шахта на столич­ния бул. “Акад. Иван Ев. Гешов“. Той е обясни, че вече е обезопасен и изк­лючен кабелът, който преди това е взимал нап­режение от касета на ЧЕЗ. Това е абсур­дно и не може да продъл­жава така, посочи Бож­ков. Според него този кабел е изпъл­нен по някакъв проект, но такъв проект не можело да има на столич­ния булевард. Мяс­тото на този кабел не е тук и става дума за прес­тъп­ление, уточни енер­гий­ният екс­перт. Такива сиг­нали за излизащи опасни кабели трябва да се под­дават в Столич­ния инс­пек­торат и в Столична община. Според енер­гий­ния екс­перт надали става въп­рос за кражба на ток, но няма да бъде изненадан, ако и това се е случ­вало. Най-малко три оставки са нужни според Еленко Бож­ков, който се чуди защо общин­с­ките съвет­ници в Столична община вече не са поис­кали остав­ката на столич­ния кмет. Заради неуп­раж­нен кон­т­рол се стига до това безумие, до тази трагедия – така бив­шият шеф на Елек­т­роенер­гий­ния сис­темен оператор и бивш заместник-министър на енер­гетиката Иван Айолов комен­тира смъртта на 16-годишното момче.

Пред БНР той описа случая като „вопиюща неком­петен­т­ност и безоб­разие“ и изтъкна, че „това е едно безумие“, плод на без­кон­т­рол­ност от инс­титуциите, които си прех­вър­лят топ­ката и демон­с­т­рират безот­говор­ност.

Всичко това в крайна сметка се зап­лаща с човешки живот, което е пот­ресаващо“, каза Иван Айолов. Той под­черта, че трябва да се даде отговор на въп­роса „кога, кой и как е включил този кабел“, след като бащата на убития младеж пот­върди, че също е усетил нап­режението в опита си да спаси детето. Детето е било убито от крачно нап­режение. Атмос­фер­ните условия и осоляването против зам­ръз­ване също са доп­ринесли за високата проводимост, обясни специалис­тът. Иван Айолов акцен­тира върху два основни въп­роса – има ли пар­тида в ЧЕЗ и чия е соб­с­т­веността на шах­тата. Айолов смята, че следва да се изясни премес­т­ваемите обекти имат ли официални пар­тиди в ЧЕЗ и зап­лащат ли елек­т­роенер­гия. „Ако имат такива пар­тиди, тръг­ваме по веригата.“

Проек­тът за присъединяване на обекти се съг­ласува с маса инс­титуции, уточни той.

Тази шахта е елемент от тръбна мрежа, посочи Иван Айолов. По думите му по всяка вероят­ност соб­с­т­веник е Столич­ната община.

На този булевард преди няколко години се прави основен ремонт. Тази тръбна мрежа, която пресича две платна на основен булевард, не може да бъде час­тна.“

Абсур­дно е, тех­ническо безумие, зас­т­рашаващо живота на граж­даните, това връз­ване на кабели по прег­рад­ните ман­тинели. Нямам думи“, комен­тира Иван Айолов.

ЧЕЗ не могат да се измък­ват с това, че са до границата на соб­с­т­веност. Те не могат на сляпо да подават нап­режение след точ­ката на измер­ване“, категоричен е специалис­тът.

Айолов допълни, че трябва да се провери какви кабели има в шах­тата – дали са само кабели с ниско нап­режение или има и такива със средно нап­режение.

Бащата към властта: Не сте ли бащи и майки? Как спите и ядете!?

Гняв и мъка се нас­тани в Столич­ния квар­тал “Факул­тета“ след смъртта на 16-годишното момче. Хората там се гот­вят за протести.

Мом­чето беше пред мен, прибирахме се. Имаше зат­рупани две шахти, от които не се виж­даше, че излизат кабели. Детето падна на колене по лице. Когато започ­нах да го дър­пам, ме удари ток”, раз­каза бащата Снежан пред Нова телевизия.

Бащата обаче категорично заяви, че няма да поз­воли да се потули случаят.

“Мокри са му краката!“, те не са ли майки, не са ли бащи, как спят, как ядат?“, въз­мути се той.

Детето излязло в мразовитата неделя, за да потърси препитание с баща си — отишли да чис­тят сняг срещу 10 лева.