Избори 2021: Отказаха регистрацията на шест партии и две коалиции

Избори 2021: Отказаха регистрацията на шест партии и две коалиции

Към сряда общо 31 пар­тии и 8 коалиции са подали документи в Цен­т­рал­ната избирателна комисия за учас­тие в пар­ламен­тар­ните избори на 4 април, съоб­щиха на традицион­ния си брифинг в чет­вър­тък от избирател­ната комисия. От Комисията обяс­ниха, че към момента са отказали регис­т­рацията на шест пар­тии и две коалиции. На двете коалиции не са проверени внесените под­писи. ЦИК отказа регис­т­рацията на 6 пар­тии, тъй като не бяха изпъл­нени условия — лип­с­ваха документи, имаше непъл­ноти, под­пис­ките не бяха предос­тавени в елек­т­ронен вариант, не отговаряха на условията за регис­т­рация, уточни говорителят на ЦИК Таня Цанева. Пар­тиите с отказана регис­т­рация са: „Бъл­гария на труда и разума”, „Национално движение за стабил­ност и въз­ход — НДСВ”, „Бригада”, Движение „Нап­ред Бъл­гария”, „Съюз за отечес­т­вото” и „Средна Европейска класа”. Пар­тиите, които са с неп­рик­лючила проверка и за които очак­ванията са, че е въз­можно да не бъдат регис­т­рирани, са: „Дирек­тна демок­рация”, „Нация”, „Чест”, „Нова демок­рация” и „Свобода”, уточни Димитър Димит­ров от ЦИК.

Пар­тията на Мая Манолова е регис­т­рирана като коалиция „Изп­рави се. Мутри вън”. От брифинга стана ясно, че ЦИК е издала указания да бъдат вак­синирани не само хората, които ще бъдат пред­ложени за членове на сек­цион­ните избирателни комисии, но и резер­в­ните от тях, уточни Новините.бг.