Здравният министър видя добър знак за разхлабване на мерките

Здравният министър видя добър знак за разхлабване на мерките

Следим нарас­т­ването на случаите, отчитаме и нещо, което към момента е добър знак – нямаме такъв голям нап­лив и натиск върху лечеб­ните заведения, заяви здрав­ният минис­тър професор Кос­тадин Ангелов в Гранитна зала на МС на брифинга, на който присъс­т­ваха още глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев, изпъл­нител­ният дирек­тор на ИАЛ маг.-фарм. Бог­дан Кирилов, пред­седателят на Национал­ния вак­синационен щаб проф. Красимир Гигов, пред­седателят на Национал­ния оперативен щаб проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски, дирек­торът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ проф. Асен Бал­тов и зам.-председателят на УС на БЛС д-р Николай Брън­залов. Той пов­тори, както обик­новено, че индек­сът на строгост на мер­ките у нас е сред най-ниските в Европа.“Следим дан­ните и резул­татите на 12 часа, пос­тоянно сме във връзка с проф. Кан­тар­джиев за новите щамове. Не пренеб­рег­ваме нито един показател, отбеляза още проф. Ангелов. Дър­жим пан­демията на каишка, пов­тъори минис­търът. Бъл­гария, Гър­ция и страните от Скан­динавието, без Швеция, все още остават в свет­лата зона. Най-тежко остава положението в Пор­тугалия и Чехия, обобщи кар­тината в Европа глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. У нас най-ниска е заболяемостта в облас­тите Видин, Доб­рич, Раз­г­рад и Тър­говище. Най-сериозна остава кар­тината в Кюс­тен­дил, поясни той. В Бъл­гария все още нямаме регис­т­рирани случаи от новите южноаф­рикан­ски и бразил­ски видове на коронавируса.