Вяра Емилова пред БСТВ: Само левицата има ясна програма за управление, безхаберието на ГЕРБ убива

Вяра Емилова пред БСТВ: Само левицата има ясна програма за управление, безхаберието на ГЕРБ убива

Управ­лението на ГЕРБ е еманация на без­хаберието и коруп­цията. Бойко Борисов и Йор­данка Фан­дъкова дъл­жат обяс­нение на всички бъл­гари за трагич­ния случай, при който загина едно 16 годишно дете. За съжаление започ­нахме да плащаме и с живота си за това корум­пирано управ­ление. Това заяви сек­ретарят на Изпъл­нител­ното бюро на БСП и зам.-председателят на Предиз­бор­ния щаб на левицата Вяра Емилова пред БСТВ в предаването “Студио Икономика“ с водещ Нора Стоич­кова. Емилова изрази вяра, че хората ще повяр­ват на левицата  и тя ще спечели пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори. “БСП е един­с­т­вената пар­тия, която има прог­рама за управ­ление. Ние пред­лагаме кон­к­ретни политики в здравеопаз­ването, икономиката, образованието и всички останали сек­тори, които са изгот­вени с грижа за хората и зас­таваме твърдо зад тях. Без­работица, демог­раф­ска криза и връщане на мал­ките населени места към сред­новековието са част от ефекта на управ­лението на Борисов.”, бе категорична Вяра Емилова. Зам.-председателят на Предиз­бор­ния щаб на БСП посочи, че управ­ляващите се опит­ват чрез внушения и манипулации да сплашат хората, за да намалят избирател­ната актив­ност.  Тя припомни, че през пос­лед­ните 4 години БСП е нас­тоявала гласуването да бъде машинно, както и да има видеонаб­людение в сек­циите, защото това ще нап­рави избор­ния процес чес­тен и проз­рачен. Сек­ретарят на Изпъл­нител­ното бюро на БСП  раз­каза и за връз­ката й с род­ния й град Силис­тра: “Аз съм родена в Силис­тра и тя е в сър­цето ми. През пос­лед­ните 10 години никой не пред­п­рие как­вито и да е дейс­т­вия, за да може чрез дунав­с­ката стратегия да се помогне на Силис­тра и региона. Една от моите основни цели ще бъде да задейс­т­ваме дунав­с­ката стратегия, защото тя е жиз­неноважна за региони като нашия.”, под­черта Вяра Емилова. Емилова изтъкна, че приема  като изк­лючително голяма отговор­ност да бъде водач на лис­тата за област Силис­тра: “Наше задъл­жение е да пред­ложим бъдеще на всички хора, защото през пос­лед­ните 10 години управ­ляващите от ГЕРБ им го отнеха.

Вяр­вам, че с ентусиазма на всички мои съг­раж­дани ние ще спечелим, защото това е битка за бъдещето. Тръг­ваме към победа с грижа за хората и вяра за Силис­тра!“, заяви Вяра Емилова.