Корнелия Нинова: Искаме повече държавна грижа за културата

Корнелия Нинова: Искаме повече държавна грижа за културата

БСП предлага създаването на шест ключови творчески фонда в различни сфери, които ще работят на проектен принцип

БСП има яснота какво и как да се нап­рави в сферата на бъл­гар­с­ката кул­тура и духов­ност. „Искаме повечедър­жавна грижа за кул­турата. Решени сме в няколко кон­к­ретни стъпки да започ­нем преодоляването на проб­лемите в кул­тур­ната сфера.“, заяви лидерът на БСП – Кор­нелия Нинова.  Основен приоритет за пар­тията е отделяне на не по-малко от 1% от брут­ния вът­решен продукт на Бъл­гария за кул­тура. Това ще доведе до озд­равяване на сек­тора, който е един от най-засегнатите от Ковид кризата и сис­темно недофинан­сиран през пос­лед­ните години. 

В областта на законодател­с­т­вото социалис­тите пред­виж­дат приемане на 4 закона и осъв­ременяване на пети: 

•​Закон за защита и упот­реба на бъл­гар­с­кия език, пис­меност и книжов­ност;  

•​Закон за кул­тур­ното нас­лед­с­тво и наред­бите към него;

•​Закон за сценич­ните изкус­тва;

•​Закон за раз­витие на бъл­гар­с­ката книга, кино и плас­тични изкус­тва;

Осъв­рем­няване на Закона за народ­ните читалища по посока на начина на финан­сиране и утвър­ж­даване на традицион­ните читалища с дълга история като стъл­бове на кул­турата и духов­ността на мес­тно ниво. Друг проб­лем за който ще се търси решение е приходите от твор­чес­ката дей­ност в дър­жав­ните  и общин­с­ките кул­турни инс­титути да остават в тях. Увеличаване зап­латите на читалищ­ните, биб­лиотеч­ните и музей­ните работ­ници. БСП пред­лага съз­даването на шест ключови твор­чески фонда в раз­лични сфери, които ще работят на проек­тен прин­цип. Те са :

• Фонд „Сценични изкус­тва“ – за нова бъл­гар­ска драматур­гия; за младежки и дет­ски драматичен и кук­лен театър; за нови креативни форми на съв­ременен театър;

• Фонд „За съв­ременно изоб­разително изкус­тво“ – за изкупуване на творби на съв­ременни автори – худож­ници, скул­п­тори, графици,с цел обогатяване на художес­т­вените фон­дове на галериите;

• Фонд „За дебютни проекти в съв­ремен­ното бъл­гар­ско художес­т­вено, докумен­тално и анимационно кино“;

• Фонд „Млади бъл­гар­ски музиканти и ком­позитори“ в сферата на класичес­кото, популяр­ното, фол­к­лор­ното и син­тетич­ното музикално изкус­тво;

• Фонд „Раз­витие и защита на бъл­гар­с­кото кул­турно нас­лед­с­тво“ – за обогатяване чрез откупки за фон­довите колек­ции с нови исторически артефакти за всички музеи в страната;

• Фонд „Финан­сиране проекти за нови литературни произ­ведения“ – за утвър­дени и млади автори и чуж­дес­т­ранни преводачи на съв­ременна бъл­гар­ска литература.

Не на пос­ледно място, в прог­рамата се залага дигатилизация на съдър­жанието на фон­довете на бъл­гар­с­ките биб­лиотеки с цел мак­симално широк дос­тъп до тях за цялото общес­тво. Основ­ните прог­рами, по които ще се изпъл­нява това са „Бъл­гар­с­ките биб­лиотеки – съв­ременни цен­т­рове за четене и инфор­мираност” и „Глобални биб­лиотеки”. Акцен­тите от прог­рамата на БСП в сек­тор „Кул­тура”, пред­с­тавени от Кор­нелия Нинова, са на базата на раз­работки на Съвета по кул­тура и медии към НС на БСП с пред­седател проф. Свет­лана Шарен­кова – член на Национал­ния съвет на БСП и издател на в. ЗЕМЯ, в. „Русия днес” в „Китай днес”.