Проф. Светлана Шаренкова: За четири години БСП нито веднъж не влезе в задкулисни договорки

Проф. Светлана Шаренкова: За четири години БСП нито веднъж не влезе в задкулисни договорки

БСП този път изработи своя шанс да е първа политическа сила. През пос­лед­ните четири години не нап­рави нито една скрита договорка. Нап­рави промяна в соб­с­т­вената си пар­тия. Тази промяна пред­полага, че ще има силата да освободи Бъл­гария от зад­кулисието. Не е тайна, че т.нар. „демок­ратичен преход“ оформи не пазарна, а силово-мутренска икономика“. Това комен­тира пред БНР проф. Свет­лана Шарен­кова, член на Национал­ния съвет на БСП. Според нея социологичес­ките проуч­вания преди вота не дават точна кар­тина за нас­т­рой­ката на гласоподавателите.  Тя под­черта, че въп­росът за суверенитета на Бъл­гария е важна част от прог­рамата на БСП.  „БСП е един­с­т­вената пар­тия през пос­лед­ните години, която призна и отговор­ности, и вини, осъзна и своите грешки. Управ­лението, фор­мирано от лидера Сер­гей Станишев, беше еманация на зад­кулисието. Опарена от тази ситуация, Кор­нелия Нинова даде своята ясна заявка, че БСП ще бъде пар­тията, която ще изпъл­нява волята на своите избиратели и няма да служи на кор­поративни интереси“.  В предаването „12+3“ проф. Шарен­кова допълни:  „В БСП има прием­с­т­веност — има хора от години в ръковод­с­т­вото и в пар­ламента, но има и много млади хора. БСП е един­с­т­вената пар­тия, която години изготвя своята визия за Бъл­гария. Тази прог­рама се прев­ръща в идейна плат­форма за изборите и ясните пос­лания са към хората. Искаме промяна към нор­мал­ност“.