Корнелия Нинова: БСП има план за справяне с демографската криза

Корнелия Нинова: БСП има план за справяне с демографската криза

Близо два милиона българи живеят под прага на бедността, припомни лидерката на социалистите

Бъл­гария е дър­жавата с нарас­т­ваща и най-висока смър­т­ност измежду всички държави-членки на ЕС. През 1990 г. коефициен­тът на смър­т­ност е бил 9,4‰. За 2017 г. той е 15,5‰, при 9,8‰ за ЕС. Продъл­жаващите миг­рационни процеси на младите хора са една от основ­ните пред­пос­тавки за стареене на нацията. За пос­лед­ните 10 г., само по официална статис­тика, близо 200 хиляди бъл­гари са напус­нали страната, 70% от които са до 40 години. Причините за продъл­жаващата емиг­рация на хора в трудос­пособна и детеродна въз­раст са ком­п­лек­сни, но основ­ните са продъл­жаващото изос­таване в рав­нищата на доходите спрямо останалите държави-членки на ЕС, лип­сата на социална сигур­ност и на пер­с­пек­тива за професионално раз­витиеза младите хора.

Сис­темата за социална защита осигурява слаба под­к­репа за работещи родители, смятат социалис­тите. По думите на Кор­нелия Нинова демог­раф­с­ката криза не се бори с приказки, а с кон­к­ретни дейс­т­вия. Затова една от пър­вите стъпки, пред­видени в управ­лен­с­ката прог­рама на БСП, е

въвеж­дането на семейно подоходно облагане за работещите родители

– необ­лагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, ненавър­шило 18 години. Мяр­ката ще обх­ване над 750 хиляди семейс­тва. Пред­вижда се след навър­ш­ване на 18 години данъч­ната преферен­ция да се прех­върля от родителите към младежите, като навър­шилите пъл­нолетие бъл­гар­ски граж­дани няма да плащат данък върху доходите от труд до навър­ш­ване на 26 години.

Качес­т­вото на дет­с­кото и май­чиното здравеопаз­ване не е на нуж­ното ниво, смятат от левицата. Здрав­ната политика в момента е ням свидетел на случ­ващото се. Вместо да бъде дъл­гос­рочен и активен механизъм за преодоляването на негатив­ните процеси, тя се адап­тира към тях.  Една от мер­ките, които БСП ще пред­ложи след спечел­ването на изборите,  е до навър­ш­ване на 14-годишна въз­раст лекар­с­т­вата за децата да са без­п­латни. Изразено в цифри, това са 130 милиона лева годишно за 1 милион деца. Пред­виж­дат се и без­п­латни дет­ски градини за близо 220 хиляди деца. Пред­лага се увеличаване на раз­мера на май­чин­с­т­вото през втората година до раз­мера на минимал­ната работна зап­лата и от 380 лв. то да стане 650 лв. Така 60 хиляди майки годишно ще бъдат под­помог­нати в отг­леж­дане на децата си. 

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова се ангажира още с

еднок­рат­ната помощ за майки студен­тки да стане от 2 880 на 6 500 лв.

Тази мярка ще обх­ване над 6 хиляди  жени и за нея ще бъдат отделени 20 милиона лева от бюджета. В същото време еднок­рат­ната помощ, която ще бъде предос­тавяна за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители, ще бъде в раз­мер на 6 500 лв.

 За БСП не на пос­ледно място за справяне с демог­раф­с­ката криза са дейс­т­вията, свър­зани с рефор­мата в образовател­ната сис­тема. Със­тоянието на образованието е един от фак­торите, които оказ­ват влияние за несигур­ната заетост и доходи и за съз­даване на устой­чиви наг­ласи за миг­рация. Една от пър­вите стъпки, които левицата ще пред­ложи, е  за целия период от 1 до 12 клас учеб­ниците да бъдат без­п­латни. Мяр­ката ще обх­ване 580 хиляди деца и ще струва на бюджета 50 милиона лева годишно.

Семейс­т­вата с ниски доходи ще получават помощ от 250 лева в началото на учеб­ната година.

Освен за  пър­вок­лас­ниците, това ще важи и за учениците от втори, трети и чет­върти клас, или за 120 хиляди бъл­гар­ски деца.

У нас расте броят на бъл­гар­с­ките граж­дани, живеещи под прага на бед­ност – близо 2 милиона от населението ни, изтъква Нинова. БСП ще пред­ложи ком­п­лек­сни мерки, които да осигурят заетост от над 76% във въз­рас­товата група 2064 г., под­дър­жане на ниски рав­нища на младеж­ката без­работица под 15%, както и същес­т­вено намаляване на броя на трайно без­работ­ните.