Спират „зелените коридори“ заради липса на ваксини

Спират „зелените коридори“ заради липса на ваксини

Здравният министър писа остро писмо до „АстраЗенека”

Временно ще преус­тановим зелените коридори заради липса на вак­сини, обяви здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. От ВМА уточ­ниха, че продъл­жава вак­синирането по отдел­ните фази, съг­ласно Национал­ния вак­синационен план, както и пос­тавянето на втора доза на нап­равените до момента имунизации. „Зелените коридори“ за вак­синиране бяха отк­рити на 20 фев­руари, като по този начин се даде въз­мож­ност на всички желаещи да си пос­тавят вак­сина срещу COVID-19, да го сторят без оглед на това в коя група от Национал­ния имунизационен план попадат, припомня Топновини.бг. От тогава до днес бяха отчетени рекор­ден ръст за страната ни с над 65 000 вак­синации, при общо 168 462 пос­тавени дози от началото на имунизацията у нас. През пос­лед­ните 24 часа у нас са регис­т­рирани 1733 нови случая на коронавирус при нап­равени 12 066 теста, сочат дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал. Това означава, че 14,36% от взетите проби са дали положителен резул­тат. 6331 от тес­товете са по метода PCR, a останалите 5735 са бързи антигенни тес­тове. Ние се над­бяг­ваме с вируса и ще видим кой ще финишира пръв, комен­тира здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов. Общият брой на пот­вър­дените случаи у нас вече е 242 124. Увеличава се броят на актив­ните случаи и към момента те вече са 30 093. Увеличава се и броят на нас­танените в бол­ница — 4 202, от които 369 са в интен­зивно отделение. Медицин­с­ките служители, при които е кон­с­татиран новият коронавирус са общо 10 100. Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев съобщи, че Бъл­гария е на 22 място в ЕС по заболеваемост и на 5 място на Бал­каните със 156 на 100 000. На 14 място сме по смър­т­ност в ЕС с 8,27 на 100 000 души. Запазва се тен­ден­цията от пос­лед­ните дни броят на излекуваните да е по-нисък от този на новозаразените. През пос­лед­ните 24 часа са излекувани 505 души, така общият им брой дос­тига 202 005. Жер­т­вите на болестта у нас над­х­вър­лиха 10 хил. души и броят им вече е 10 026, 48 от които са от пос­лед­ното денонощие. До момента у нас са пос­тавени 168 462 дози на вак­сините срещу COVID-19. През пос­лед­ното денонощие са извър­шени 20 236 имунизации — 3679 с вак­сината на „Пфайзер/Бионтех”, 435 с тази на „Модерна” и 16 032 с тази на „AstraZeneca”. 32 008 души вече са получили по две дози от вак­сина.

Има изчер­п­ване на лег­лата във Воен­номедицин­ска академия, в Пирогов и в Окръжна бол­ница, но има дос­татъчно легла в другите бол­ници, обяви пред­седателят на Щаба проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски, цитиран от БГНЕС. Здрав­ното минис­тер­с­тво е изп­ратило остро писмо до един от произ­водителите на вак­сини — „Аст­раЗенека”. В него се кон­с­татира, че към този момент има сериозно забавяне на дос­тав­ките на вак­сини от страна на ком­панията. Като пример — на 1 март Бъл­гария вероятно ще получи само 52 хиляди дози от препарата, въп­реки че по план те трябва да са над 142 хиляди, съобщи „Нова телевизия”. Затова здрав­ният минис­тър нас­тоява ком­панията спешно да изп­рати 52-те хиляди дози от препарата към Бъл­гария, като сме готови да осигурим въз­душен тран­с­порт за целта. В документа се посочва и, че масовата вак­синация у нас се движи с много високо темпо. А с лип­сата на вак­сини, фир­мата „отнема надеж­дата на хората”.