Теглят жребия за номерата в бюлетините за изборите във вторник, 2 март

Жребият за номерата, с които пар­тиите и коалициите ще учас­т­ват в пар­ламен­тар­ните избори на 4 април, ще бъде изтег­лен на 2 март, втор­ник, съобщи говорителят на Цен­т­рал­ната избирателна комисия Таня Цанева. Тег­ленето ще се излъчва пряко по БНТ 2. Поради здрав­ната ситуация и пан­демич­ната обс­тановка струп­ване на много хора не е препоръчително. Ще бъде по-различно, откол­кото в други години, когато сме провеж­дали жребий по отношение на номерацията в бюлетините, обясни тя. Пар­тиите ще могат да изп­ратят като прирас­т­ващи по един пред­с­тавител, а коалициите по двама, стана ясно още на брифинга днес. ЦИК вече е приела правилата за отразяване от БНР и БНТ на проявите на кан­дидатите за народни пред­с­тавители, както и решение по отношение на определяне на процедурите чрез жребий, реда на пред­с­тавяне на кан­дидати, пред­с­тавяне на пар­тии и коалиции в регионал­ните телевизионни цен­т­рове. Комисията е приела и решение за избирателите, чиито лични документи са с изтекъл срок на валид­ност. Прието е и решение по отношение на под­виж­ните сек­ционни комисии за избирателите с трайни увреж­дания. Съоб­разихме се с промените, които бяха нап­равени в Закона за извън­ред­ната ситуация. Съг­ласно тези промени лични документи, които изтичат в срока от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. се удъл­жават с 6 месеца. Това означава, че изтек­лите документи от 13 март 2020 г. до датата на изборите ще бъдат валидни и ще може с тези документи — лични карти или пас­порти, тези избиратели да гласуват, обясни Цанева. 6976 машини за гласуване са дос­тавени до момента в страната. Те се съх­раняват на склад. Пред­с­тои под­пис­ване на протокол, с които ще бъде установена тази бройка, съобщи Димитър Димит­ров, говорител на ЦИК. Пет от машините са предадени на инс­титуциите, които по силата на закона трябва да извър­шат сер­тифицирането им, уточни той. По пред­варителни данни на ГРАО около 6 732 316 са гласоподавателите, които имат право да учас­т­ват в пар­ламен­тар­ните избори, съобщи Таня Цанева. Тя обаче акцен­тира, че това е прог­нозна цифра и не трябва да се счита за окон­чателни данни. Елек­т­рон­ните заяв­ления, подадени извън Бъл­гария, до момента е 48 477. 10 000 са заяв­ленията, подадени от територията на Репуб­лика Тур­ция. 9300 са от Великоб­ритания, 6800 — Гер­мания, Испания — 3070, допълни Димит­ров. Окон­чателно 23 пар­тии и 8 коалиции са получили раз­решение от ЦИК за учас­тие в пред­с­тоящия вот. Таня Цанева припомни, че отказ за регис­т­рация е приложен за шест пар­тии, подали документи. Няма подадени нови жалби до ЦИК, инфор­мира още Цанева. Няма точна инфор­мация колко членове на Сек­цион­ните избирателни комисии са вак­синирани, съоб­щиха още говорителите на ЦИК. Това е децен­тализиран процес, но според нас процедурата върви добре.