Проф. Иво Христов: ЕС се провали с пандемията, комерсиалната медицина е катастрофа

Проф. Иво Христов: ЕС се провали с пандемията, комерсиалната медицина е катастрофа

Обществата приемат мерки като тоталното следене и контрол, който бива опакован в приказки за загриженост, заяви социологът и депутат от БСП

Европейс­кият съюз проспа ситуацията в Италия, проспа коронак­ризата, заяви социологът и депутат от БСП проф. Иво Хрис­тов в ефира на БТВ.

Той бе гост в предаването “Лице в лице“ и комен­тира горещите теми за вак­сините и геополитиката, за пред­с­тоящите избори, какво ще промени президен­тът на САЩ Джо Бай­дън.

Ковид кризата показа, че моделът на т.нар. комер­сиална медицина катас­т­рофира тотално. От съв­куп­ната смър­т­ност на света, повече от 20% се падат на САЩ, посочи той.

Ковид истерията, независимо откъде е как започна, изигра много полезна роля на раз­лични силови цен­т­рове по света, каза още той. Регионите станаха зат­ворени крепости — това се случи с Китай, Русия, САЩ, посочи той.

Пан­демията наложи вземането на решения, които нямаше да въз­п­риемем в след­ващите поне 1520 години. Говоря за изкус­т­вения интелект, роботизацията, социал­ната и физичес­ката дис­тан­ция, базовия доход, грижата за ближ­ния, премах­ването на дър­жав­ните суверенитети, отбеляза проф. Хрис­тов. 

Професорът комен­тира и “вой­ната на вак­сините“.

Русия най-добре работи в режим на обсадена крепост. Страната показва смай­ващи рекорди в сел­с­кото стопан­с­тво. Стабилизира се дър­жав­ната машина. Но това, за съжаление, не се случи в Европа. Всеки си дръпна чер­гата към него. Шен­ген изчезна. Един­с­т­веният положителен момент според него е, че съюзът е успял да спре притока на миг­ранти и да намали раз­ходите за тях.

ЕС реши редица въп­роси под мас­ката на Ковид кризата. Заради пан­демията Европа осъзна, че вече не е в със­тояние да под­държа онзи модел на щедри социални плащания или да се превърне в крайна дес­тинация за притока от миг­ранти от Африка и Азия. Че Европа не може да бъде обетована земя за всички бедни по света. Както забеляз­вате, сис­темата от мерки в момента се прег­лъща без никакъв проб­лем.

Общес­т­вата приемат мерки като тотал­ното следене и наб­людаване, тотал­ния кон­т­рол, който бива опакован в приказки за заг­риженост, смята проф. Хрис­тов. 

В момента на кризи се задейс­т­ват базови инс­тин­кти, като да убиеш, за да не бъдеш убит, каза още той.

Хедонис­тич­ният капитализъм съз­даде човек, който не може да поеме никакъв риск и стрес, посочи проф. Хрис­тов.

 

“Самата хедонис­тична кул­тура на капитализма съз­даде един среден човек, който не е в със­тояние да приеме елемен­тарен стрес, какъвто са преживявали нашите баби и дядовци през вой­ните. Заведенията не били отворени и за мнозина това се превърна в изк­лючителен драматизъм. При нас, бъл­гарите, обаче има нещо, което лип­сва в запад­ните общес­тва, и това се нарича здрав скеп­тизицъм“, сподели социологът.

По думите на проф. Иво Хрис­тов някои лекари вече започ­наха да приз­нават, че не знаят как се лекува вирусът, нито какви са му скритите ефекти и посочи, че това е нещо, което “отдавна е подозирал, че ще стане“.

На въп­рос за Алек­сей Навални проф. Хрис­тов заяви, че става въп­рос за един антисемит и криминален прес­тъп­ник.