Проф. Чорбанов: Ще има пик на заразени точно в навечерието на изборите

Отварянето на заведенията от 1 март и на нощ­ните заведения от 1 април ще доведе до изк­лючително високи нива на заразени точно в навечерието на изборите, предуп­реди пред БТВ проф. Анд­рей Чор­банов от Инс­титута по мик­робиология на БАН. Категорично смятам, че вак­сините, които са доказали качес­тва, трябва да се допус­нат на пазара. Има процедури за валидиране на вак­сини и лекар­с­тва, които не минават през европейски регулаторни органи и той трябва да се изпол­зва, каза проф. Чор­банов по отношение на въз­мож­нос­тите за внос на тур­ска, руска или китайска вак­сина. По съз­даването на бъл­гар­с­ката вак­сина всичко върви по план. Науч­ната част се прави, но ни тряб­ваха много сред­с­тва за пред­к­линични проуч­вания. Ние пос­тоянно док­лад­ваме нап­редъка по раз­работ­ката на хората, които ни дадоха парите — инс­титута “Луи Пас­тьор“, каза Чор­банов. Според него клетъч­ният имунитет на хората, прекарали коронавируса е изк­лючително силен и продъл­жителен и това е било доказано от учени. Изс­лед­вания на клетъч­ния имунитет, как­вито се правят в чуж­бина, показаха, че защита имат дори пър­вите хора, раз­болели се от вируса още през март м.г.“, съобщи Чор­банов.