Ирена Анастасова: БСП не подведе с нищо хората

Искат оставката на Нинова тези, които работиха активно не само срещу нея, но и срещу интересите на партията

БСП не под­веде с нищо хората. В пос­лед­ните 4 години БСП беше един­с­т­вената реална опозиция в Народ­ното съб­рание. Но въп­реки това бъл­гар­с­ките граж­дани не раз­г­раничиха БСП от статук­вото, а са я въз­п­риели като част от него, заяви зам.-председателят на пар­тията Ирена Анас­тасова пред радио „Фокус“. Тя обясни, че изчис­т­ването на пар­тията от зад­кулисието, от обвър­занос­тите, което е било приоритет на БСП в пос­лед­ните 4 години, не се е въз­п­риело правилно от хората и това също е оказало влияние. Анас­тасова посочи като една от причините за загубата на БСП на изборите факта, че голяма част от по-възрастните хора не са излезли да гласуват заради страха от корона кризата, която е била умело управ­лявана от политическа гледна точка. Според нея в нас­тоящата ситуация оставка на Кор­нелия Нинова би било безот­говорно поведение. Аз не смятам, че пред­седателят на пар­тията в тази ситуация трябва да подава оставка, и ще ви кажа защо. Личен проб­лем с остав­ката на Нинова, докол­кото аз я поз­навам, не същес­т­вува. Тя е изб­рана за пред­седател на пар­тията преди пет месеца с гласовете на около 80% от всички пар­тийни членове, които казаха, че тя трябва да е начело на пар­тията, бе категорична зам.-председателката на БСП.

Анас­тасова попита риторично кои хора сега искат остав­ката на Нинова — тези, които по време на цялата кам­пания за пряк избор на пред­седател работиха активно не само срещу нея, но и срещу интересите на пар­тията. Тя под­черта, че на този етап, когато пред­с­тоят раз­говори между политичес­ките пар­тии, които влязоха в това Народно съб­рание, за бъдещето на страната, за това какво правител­с­тво ще имаме, да се обез­г­лави пар­тията е крайно безот­говорно. Анас­тасова допълни, че в тази ситуация интересите на страната са далеч по-напред от интересите на пар­тиите.