Кои ученици се връщат в клас от 12 април

Кои ученици се връщат в клас от 12 април

Учениците от 1. до 4. клас се връщат в клас­ните стаи от понедел­ник, 12 април, обяви минис­търът на образованието Красимир Въл­чев, съобщи „Нова телевизия”. Присъс­т­веното обучение ще бъде по схемата отп­реди 22 март, т. е. заедно с най-малките учениците, в клас се връщат и 7., 8. и 10. клас, поясни той. Ако ситуацията поз­волява, от 26 април присъс­т­вено ще учат 5., 9. и 12. клас. Зрелос­т­ниците ще прик­лючат по-рано учеб­ната година — в средата на май. За учениците от 6. и 11. клас е заложено да се вър­нат в училищата от 17 май. Това няма да го видите в заповедта, тъй като тя ще обх­ване периода на извън­ред­ните мерки — тоест до 30 април. Под­чер­тавам, че всичко е силно зависимо от общото решение за налагане на мерки. Като цяло ситуацията в сис­темата на образованието е след­ната — при съпос­тавими общи стой­ности спрямо ноем­ври ситуацията е близо два пъти по-добра. Два пъти по-малко са заразените учители и ученици, каза още Въл­чев.

График е изгот­вен за 12 сед­мици нап­ред и в него приоритет е присъс­т­веното обучение на учениците от 7. и 12. клас. Той обаче е условен и може да се променя спрямо обс­танов­ката в страната.

Минис­търът комен­тира и пред­ложението на омбуд­с­мана за отпадане на вън­ш­ното оценяване след 4. и 10. клас. Изпитите са част от процеса на образование. И вън­ш­ното, и вът­реш­ното оценяване мотивират учениците да учат. Лесно можем да се хлъз­нем по линията на образовател­ния популизъм — това означава да отменим първо вън­ш­ното оценяване, после — вът­реш­ното, а след това — и отсъс­т­вията. Но целта е да нап­равим децата знаещи и можещи, добави той.

Въл­чев беше категоричен, че няма изос­таване в тематич­ното раз­п­ределение, въп­реки това ще се нап­рави анализ. От понедел­ник ще бъдат въз­с­тановени дуал­ните форми на обучение в пред­п­риятията, както и прак­тичес­ките занятия и индивидуал­ните изпити и дей­ности.