БАС: С премахването на паметната плоча на Марин Боев Община „Средец”-София фактически реабилитира фашизма

БАС: С премахването на паметната плоча на Марин Боев Община „Средец”-София фактически реабилитира фашизма

В Дек­ларация на УС на бъл­гар­ски антифашис­тки съюз се казва: „Във връзка с махането на плочата на раз­с­т­реляния студент Марин Боев от Княжев­с­ката градина до под­леза на Софийс­кия универ­ситет. Управител­ният съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз осъжда този акт на район­ната админис­т­рация на район „Средец“. Училият ветеринарна медицина в Софийс­кия универ­ситет Марин Боев е зас­т­релян от полицията нав­ръх трети март 1943 г. по време на мирно шес­т­вие за национал­ния праз­ник, който обаче е бил заб­ранен с указ на цар Борис III, за да не под­сеща за Русия. Спорът за закон­ността на пос­тавянето на плочата не може да измести основ­ния въп­рос – а именно поругаването на историчес­ката памет и поред­ният опит за нас­тъп­ление на неофашизма в Бъл­гария. УС на БАС призовава всички антифашис­тки нас­т­роени бъл­гар­ски граж­дани да се борят за запаз­ване памет­ниците, пос­ветени на антифашис­т­ката съп­ротива. Също така ние сме за уважение към Русия като освободител на Бъл­гария от осман­ско иго през 1878 г. и за кон­с­т­рук­тивни и приятел­ски отношения с Рус­ката федерация. В сът­руд­ничес­тво с Меж­дународ­ната антифашис­тка асоциация ще продъл­жим да отс­тояваме нашата кауза – за съх­раняване паметта за героизма на антифашис­тите, за недопус­кане прояви на неофашизъм и неонацизъм в Бъл­гария”, пишат от БАС.