Радев: Регионът ни трябва да е привлекателен за инвестиции, политическото говорене не е достатъчно

Радев: Регионът ни трябва да е привлекателен за инвестиции, политическото говорене не е достатъчно

Свързаността е изключително важен фактор за икономическо и социално развитие, заяви президентът

Политичес­кото говорене вече не е дос­татъчно, нашият регион трябва да стане прив­лекателен за инвес­тиции, млади хора и развитие“,заяви президен­тът Румен Радев при отк­риването на Тран­с­пор­т­ната кон­ферен­ция “Инициатива “Три морета“ — един­с­тво, иновации, свър­заност“, предаде Аген­ция “Фокус“. Тази инициатива се роди като ефек­тивен инс­т­румент за пос­тигане на по-добри параметри на регионално сът­руд­ничес­тво, за пос­тигане на по-висок икономически ръст, социално и икономическо сближаване с нашите пар­т­ньори от Западна Европа чрез много по-добра свър­заност — тран­с­пор­тна, енер­гийна и дигитална, отбеляза дър­жав­ният глава. Ако наложим кар­тите на тази свър­заност на Западна и Източна Европа най-вероятно тази свър­заност, ней­ното раз­витие като обща мрежа е правоп­ропор­ционално на стан­дарта и качес­т­вото на живот. Няма как да догон­ваме тези дър­жави, ако не ги догоним в инф­рас­т­рук­тура, тран­с­порт и дигитална свър­заност. Свър­заността е изк­лючително важен фак­тор за икономическо и социално раз­витие, тази свър­заност, ней­ното раз­витие като обща мрежа, е правоп­ропор­ционално и на стан­дарта и качес­т­вото на живот, заяви още президен­тът, който откри кон­ферен­цията “Инициатива “Три морета“ — един­с­тво, иновации, свър­заност“. В събитието учас­т­ват водещи екс­перти от тран­с­пор­т­ния сек­тор, а форумът е под пат­ронажа на дър­жав­ния глава в рам­ките на бъл­гар­с­кото домакин­с­тво на регионал­ната инициатива за свър­заност “Три морета“. Организатори са Инс­титутът по тран­с­пор­тно строител­с­тво и инф­рас­т­рук­тура, сдружение “Бъл­гар­ски форум по тран­с­пор­тна инф­рас­т­рук­тура“ и Факул­тетът по тран­с­пор­тно строител­с­тво към УАСГ. Най-важната свър­заност е да съберем заедно науч­ния и изс­ледовател­ски потен­циал на нашите млади хора, посочи още той. За това и тази амбиция на инициативата да пог­лед­нем към нашия регион, каза още Румен Радев. По думите му се нуж­даем се от кон­к­ретни дейс­т­вия. Финан­совият дефицит пред нас се изчис­лява на трилиони евро, ако искаме нивото на нашата инф­рас­т­рук­тура да съот­вет­с­тва на това в Западна Европа, посочи президен­тът Радев.

Бъл­гария пог­ледна отвъд геог­раф­с­кия и времевия обх­ват на инициативата. Всички приеха нашите доводи, че не можем да говорим за ефек­тив­ност на тази свър­заност, ако има граници по оста Север — юг, където е най-слабо раз­вита нашата свър­заност и тази граница да бъде точно бъл­гар­ска. Визирам границата Бъл­гария — Гър­ция, каза още Радев, цитиран от Епицен­тър. По думите му нашият принос е, че всички пар­т­ньори и страни учас­т­нички са приели, че наис­тина нашият южен съсед, трябва да присъс­тва. “Мога със задовол­с­тво да кажа, че президен­тът на Гър­ция ще бъде гост на срещата на върха в София“, посочи дър­жав­ният глава.