БСП ще отбележи своята 130-та годишнина на 3 юли на Бузлуджа

БСП ще отбележи своята 130-та годишнина на 3 юли на Бузлуджа

Социалистите стартират кампанията си на 12 юли в столицата с подмладени и обновени листи

БСП за БЪЛ­ГАРИЯ” ще отк­рие предиз­бор­ната си кам­пания на 12 юни от 11.00 ч. пред Народ­ния театър „Иван Вазов” в София. На отк­риването ще присъс­т­ват всички кан­дидати за народни пред­с­тавители от голямата лява коалиция в цялата страна.

Всички листи на „БСП за БЪЛ­ГАРИЯ” в страната са получили регис­т­рация в РИК. Сред­ната въз­раст на лис­тите на „БСП за БЪЛ­ГАРИЯ” в 31-те МИР-а в цялата страна е 47 години. Най-младите листи на коалицията са в Плевен със средна въз­раст 38 г., в Пер­ник — 39 г., Габ­рово — 40 г., Силис­тра — 41 г., Кюс­тен­дил и София-област със средна въз­раст по 42 г. Най-младият водач на листа на „БСП за БЪЛ­ГАРИЯ” е Петя Михалев­ска в Смолян. В лис­тите са включени доказани специалисти в сферите на здравеопаз­ването, икономиката, образованието, финан­сите, голям брой юристи и екс­перти от раз­лични области на общес­т­вения живот.

Сред­ната стой­ност на пред­с­тавител­с­тво на жени в лис­тите на „БСП за БЪЛ­ГАРИЯ” в страната е над 30 %. Най-голямо присъс­т­вие неж­ният пол има в лис­тите на коалицията във Велико Тър­ново и Смолян (по 63 %), след­вани от Кър­джали (50 %), Кюс­тен­дил (50 %), Раз­г­рад (50 %) и Русе (47 %).

БСП ще зак­рие кам­панията си на 3 юли 2021г. (събота) на “Историческа поляна“ под връх Буз­лу­джа. Тогава социалис­тите ще проведат своя традиционен национален събор.

Това реши Изпъл­нител­ното бюро на БСП.

На събора на Буз­лу­джа ще се отбележи тър­жес­т­вено 130-та годиш­нина на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия, като в чес­т­ването ще се включат членове и сим­патизанти на БСП от цялата страна.