Избират наново кандидати за европейски прокурори

Избират наново кандидати за европейски прокурори

Прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет отк­рива нова процедура за избор на шес­тима делегирани прокурори, съобщи Топновини.бг. До нея се стигна след като Европейс­ката прокуратура одобри едва четирима от общо 10-те пред­ложени магис­т­рати. Останалите шес­тима бяха отх­вър­лени от колегиума на Европейс­ката прокуратура, тъй като не отговарят на условието да са прокурори с опит в делата, по които ще работи Европ­рокуратурата. Така от дър­жавите, учас­т­ващи в служ­бата, Бъл­гария се оказа с най-много отх­вър­лени кан­дидати, а европейс­кият главен прокурор Лаура Кьовеши на два пъти поиска Бъл­гария да запълни квотата си.

Кан­дидатитите за поста трябва да са прокурори с опит в меж­дународ­ните раз­с­лед­вания и в дела с измами с европейски сред­с­тва. Стар­тът на новата процедура бе обявен миналата сед­мица, по време на работно посещение на Кьовеши в София. Европейс­кият главен прокурор тогава под­черта, че лип­сата на прокурори пречи на ефек­тив­ността на поверената ѝ инс­титуция. По думите ѝ обаче, ако новите кан­дидатури не изпъл­нят пос­тавените критерии, тя няма да нап­рави пред­ложение за тях­ното наз­начаване. Имаме нужда от опитни, дръзки и смели прокурори и не се съм­нявам, че ще успеем да под­берем под­ходящите кан­дидати, обяви тогава Кьовеши.