БСП е системна и предвидима партия, която изпълнява своите обещания

БСП е системна и предвидима партия, която изпълнява своите обещания

Стоян Мирчев: Ние сме единствената реална алтернатива на ГЕРБ

Бъл­гария на миналите избори каза „край“ на 10-годишния авторитарен модел на управ­ление и в момента се тър­сят балан­сите, за да бъде удов­лет­ворена мак­симална част от бъл­гарите.“ Това заяви водачът на лис­тата на Коалиция “БСП за Бъл­гария“ в Пер­ник Стоян Мир­чев пред радио “Фокус“.

По думите му всяко нещо, за което са негодували бъл­гар­с­ките граж­дани, сега се официализира, благодарение на някои минис­три от служеб­ното правител­с­тво, а 46-ят пар­ламент ще има задачата да нап­рави така, че дър­жавата да заработи в интерес на хората, тъй като в пос­лед­ните 10 години това не се е случило.

В предаването „Това е Бъл­гария“ социалис­тът посочи част от акцен­тите на БСП: „Здравеопаз­ване, икономика и раз­бира се социал­ната сфера – преиз­чис­ляване на пен­сиите към 2017 г., което вед­нага ще повиши доходите на нашите пен­сионери. Някои от мер­ките пред­видени в прог­рамата на БСП още от пър­вия ден, в който се приложат, ще имат миг­новен ефект. Други ще бъдат по-отдалечени във времето“, обясни водачът на левицата за област Пер­ник.

По отношение на основ­ните проб­леми в областта, където той е водач на листа, Стоян Мир­чев бе категоричен, че Пер­ник има основ­ните проб­леми, които има нав­сякъде в Бъл­гария.

И здравеопаз­ването, и икономиката също са в тежко със­тояние. Около 2030 хиляди пер­ничани всяка сут­рин пътуват до София, за да работят. Съз­даването на индус­т­риална зона, въз­с­тановяването на железопът­ния тран­с­порт — са част от решенията за пер­ничани. Защото това са хора на които, ако се съз­дадат съот­вет­ните условия и работни места, ще си останат в род­ните си градове, а това ще зад­вижи икономиката. Също Пер­ник е много важен регион, пред­вид идващата зелена сделка. Голяма част от произ­вод­с­т­вата, ако не бъде приложена тя както трябва тук в Бъл­гария, ще бъдат ощетени тех­ните работни места. Тоест ние трябва да се пог­рижим освен да минем към икономика, която произ­вежда по-малко вредни емисии, тези хора да не останат без работа“, комен­тира Стоян Мир­чев.

Към част от проб­лемите социалис­тът добави и обез­лесяването на гори. „Ситуацията е страшна нап­ример в общини като Брез­ник. Просто бъл­гар­с­ката гора изчезва. Знаем и за проб­лемите около язовир „Студена“, около без­водието, което ГЕРБ причиниха и които до ден-днешен на винов­ните не им е потър­сена отговор­ност за това, което се случи. Проб­лемите са редица и чакат своето скорошно раз­решение“, категоричен бе Мир­чев.

Той изрази надежда, че в след­ващия пар­ламент освен връщането на дър­жав­ността, ще се върне и дебатът.

БСП продъл­жава да е един­с­т­вената алтер­натива на досегаш­ните управ­ляващи. Ние сме сис­темна пар­тия, която винаги е пред­видима и изпъл­няваща своите обещания“, заяви социалис­тът, който призова за актив­ност в избор­ния ден, защото само така ще има по-справедлива и по-солидарна Бъл­гария.

Попитан за тен­ден­циите в страната Стоян Мир­чев обобщи, че Бъл­гария на миналите избори каза „край“ на 10-годишния авторитарен модел на управ­ление и в момента се тър­сят балан­сите, за да бъде удов­лет­ворена мак­симална част от бъл­гарите.