Стефан Янев обеща нови „интересни развития” в следващите дни

Стефан Янев обеща нови „интересни развития” в следващите дни

Премиерът отхвърли обвиненията за пристрастност и водене на предизборна кампания, отправени от лидера на ГЕРБ

Нов кръг от задоч­ния спор между бив­шите управ­ляващи и служеб­ното правител­с­тво имаше в края на миналата сед­мица, съобщи „Нова телевизия”. Премиерът Стефан Янев отх­върли обвиненията за прис­т­рас­т­ност и водене на предиз­борна кам­пания, отп­равени от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Янев беше на посещение в род­ната си Поповица на среща с кметове на малки населени места. Преди тази среща пред жур­налисти Янев заяви, че служеб­ният кабинет не е пар­тиен и не учас­тва в кам­пании. Стефан Янев обеща и нови „интересни раз­вития” в близ­ките дни и комен­тира има ли скан­дални наз­начения в мит­ниците. Относно въп­роса дали водим предиз­борна кам­пания? Интересно е за кого, след като правител­с­т­вото е непар­тийно. Ние работим за хората, отговаряме на тех­ните нужди и въп­роси, каза Янев. Той отх­върли обвиненията според бив­шите управ­ляващи за скан­дални наз­начения в мит­ниците. Нека да прес­танем да обсъж­даме наз­наченията с епитети. Да гледаме и следим тях­ната дей­ност и резул­татите от дей­ността им. В близ­ките дни ще има интересни раз­вития. Мисля, че и дори и сега има една реализация на кон­т­рабанда, свър­зана с нар­котици. Нека видим резул­татите и тогава да видим дали са скан­дални, или не, категоричен беше Янев. Той увери, че машините за гласуване в чуж­бина ще бъдат закупени нав­реме и дос­тавени в сек­циите. 9600 машини за гласуване вече са осигурени, до края на след­ващата сед­мица вероятно ще бъдат осигурени още 1500 машини. Машини ще има, увери Янев.