Корнелия Нинова връчи членски книжки на БСП на българи от Молдова

Корнелия Нинова връчи членски книжки на БСП на българи от Молдова

Новите социалисти са от град Твардица, който традиционно подкрепя молдовските социалисти

Осем пар­тийни книжки на членове на мол­дов­с­ката организация на БСП връчи в петък лидер­ката на пар­тията Кор­нелия Нинова. Книж­ките бяха приети от пред­седателя на организацията и кмет на мол­дов­с­кия град Твар­дица Геор­гий Попов, съп­роводен от още двама пред­с­тавители от пар­тията на бъл­гар­с­ките социалисти в Мол­дова. Самата организация бе учредена на 1 юни тази година, като начинанието по съз­даването й стар­тира в края на миналата година.

От страна на БСП бяха ангажирани зам.-председателят Крис­тиан Вигенин, който отговаря за меж­дународ­ната дей­ност,  и пред­седателят на 9 ОПО-район “Триадица“ Ивайло Маринов, който пък движеше цялата процедура по учредяването на организация. Пред­ците на сегаш­ните жители на града са бъл­гар­ски пресел­ници от сливен­с­кото село Твър­дица и окол­ните села след Руско-турската война през 18281829 година.

Кор­нелия Нинова под­черта, че бъл­гарите в чуж­бина са изк­лючително важни и БСП има кон­к­ретни пред­ложения и мерки за тях.

“В плат­фор­мата сме записали нова Стратегия за бъл­гарите в чуж­бина, която да даде по-добро взаимодействие и да насър­чава учас­тието, и приноса на бъл­гарите, живеещи в чуж­бина, в раз­витието на страната” допълни лидерът на левицата. По думите й  тази стратегия трябва да гаран­тира социал­ните и трудовите права на бъл­гарите в чуж­бина, да пос­тави акцент върху образованието и да съх­рани бъл­гар­с­кия дух и традиции.

“Целта за учредяването на новата ОПО на БСП е обединение на всички активни хора с бъл­гар­ско самосъз­нание, съх­раняване на национал­ната ни иден­тич­ност, за запаз­ване на бъл­гар­с­ката духов­ност, традиции и обичаи, гласеше съоб­щението на Геор­гий Попов за медиите. За да може с общи усилия да събудим интереса към нашата прародина Бъл­гария, да пов­диг­нем духа на бесараб­с­ките бъл­гари, да обединим всички, носещи бъл­гар­щината в сър­цата си, заедно да съумеем да нап­равим живота на хората по-добър не само на думи, но и на дела“.

На срещата той раз­каза, че град Твар­дица с население от 5500 души се намира в т.нар. чер­вен пояс на Южна Мол­дова, който гласува за социалис­тите. Не случайно те са мнозин­с­тво в пар­ламента в Кишинев. По думите му от 70-хилядите етнически бъл­гари в Мол­дова над 87% гласуват за ней­ните социалисти и той очаква висока под­к­репа и за БСП на пред­с­тоящите на 11 юли избори. За този вот са съз­дадени четири избирателни сек­ции, една от които е именно в Твар­дица. Градът и районът са без­митна зона от 1997 г., в тях фун­к­ционират 5 завода, единият от който тух­ларна фаб­рика, а другите са от винения и преработ­вателен сек­тор, каза още мол­дов­с­кият пред­с­тавител на БСП. По думите му икономичес­ката ситуация не е лесна и мес­т­ните млади хора емиг­рират навън в тър­сене на работа.

В отговор Кор­нелия Нинова описа динамич­ната политичес­ката ситуация в Бъл­гария, като изтъкна, че на финал­ната права са трите пар­тии, сред които и БСП. Лидер­ката на БСП обаче смята за тревожно, ако след вота не бъде сфор­мирано правител­с­тво и се отиде на нови пред­с­рочни избори. Това ще бъде тежко за Бъл­гария и ще отложи решаването на наболели проб­леми, като бюджет­ните. А и хората се умориха от избори, смята Нинова. Тя под­черта, че пред­с­тои още 4 пар­тии да влязат във вече 16-партийната лява коалиция. Като проб­леми лидер­ката под­черта страха сред въз­рас­т­ните хора от машин­ното гласуване, което обаче е гаран­ция за чес­тни избори.

Нинова се надява БСП да мобилизира още около 100 000 гласа на въз­рас­тни избиратели, които се въз­дър­жаха от предиш­ното гласуване заради КОВИД-епидемията. 

Тя призна, че “нашата работа не е на необ­ходимото ниво“ относно бъл­гарите в чуж­бина, но имаме и амбицията това да се промени.

Нинова заяви, че не харесва позицията на работодателите, изразена от срещата й с тях по-рано тази сед­мица. Според нея, тревожно е, че те тър­сят чужда работна сила от Индия или Филипините, а пренеб­рег­ват бъл­гарите. По думите й целта на БСП е да върне бъл­гарите.

На гос­тите бяха подарени бъл­гар­ски книги за кул­тур­ния цен­тър в Твър­дица. Те отп­равиха покана към Нинова за среща там, която тя прие с благодар­ност.