Нинова: БСП има план за повишаване на доходите на българина

Нинова: БСП има план за повишаване на доходите на българина

Левицата пита другите партии за позицията им по санкциите срещу Русия и приемането на Истанбулската конвенция

За нас най-важното, пър­вото от пър­вите неща, са доходите на хората. Бед­ността нарас­т­вао отчай­ващо, нарас­т­ват неравен­с­т­вата, ковид кризата е раж­дала всеки ден в Бъл­гария по един нов милионер. А в същото време близо половин милион бъл­гар­ски семейс­тва са изтег­лили от бан­ките влоговете си от по 1000 лева – пари за черни дни. Увеличението на доходите ще помогне и на хората, и на икономиката. То ще доведе и  до увеличение на пот­реб­лението, което е един от трите стълба за раз­витие на икономиката“, заяви лидерът на БСП в Раз­г­рад.

Готови сме вед­нага да стар­тираме с няколко мерки – преиз­чис­ляване на всички пен­сии върху сред­ноосигурител­ния доход – това ще доведе до увеличение на пен­сиите с 1/3. ИТН и ИМВ в миналия пар­ламент блокираха вземането на решението за преиз­чис­ление на пен­сиите. Ние първо ще нап­равим това. То струва 1 млрд. и 200 млн. лева. В дър­жавата има пари за всичко.

На второ място най-важни са ни младите хора и децата. Те са втората по бед­ност група. Затова ще има необ­лагаем минимум за семейс­тва с деца по 500 лева на дете за родители, които работят и се осигуряват. Без­п­латни учеб­ници, без­п­латни дет­ски градини и ясли, без­п­латни лекар­с­тва за деца до 14 години и втората година от май­чин­с­т­вото да е 6 500 лева – това са 10 минимални зап­лати в момента. И още мерки сме пригот­вили, цялата ни социална прог­рама струва 2 млрд. и 900 млн. лева.

БВП на Бъл­гария е 117 милиарда на година и ако дър­жавата не може да извади 2 млрд. и 900 млн. лева за най-важния проб­лем какво тогава да говорим?“ Нинова очерта и три вън­ш­нополитически теми за Бъл­гария, които са изк­лючително важни за бъдещите пар­ламен­таристи. Тя зададе три въп­роса за позицията на останалите учас­т­ници в изборите:  

Каква е позицията ви за Репуб­лика Северна Македония? Повече все още мъл­чат и не изразяват мнение по темата. Каква е позицията за сан­к­циите срещу Русия? БСП изрази ясно своята срещу сан­к­циите. Фран­ция и Гер­мания нас­тояха за диалог с Русия.  Новите пар­тии следва да кажат какво мис­лят по този въп­рос. И не на пос­ледно място – позицията ви за приемане на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция?  Нашата пос­ледователна политика по този въп­рос е ясна, но нека и останалите се изкажат за ратификацията, което засяга бъл­гар­с­кото общес­тво.“

КАРЕ:

БСП за Бъл­гария“ с  ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ 

БЕЗ ДАНЪЦИ върху зап­латата на работещите под 26 години.

✔ Финан­сово стимулиране и кредитиране на студенти и док­торанти.

Увеличаване на помощта за майките-студентки.

✔ Намаляване на данъците на работещите родители — въвеж­дане на 500 лв необ­лагаем минимум за всяко дете и семейно подоходно облагане. 

✔ Увеличаване на май­чин­с­т­вото през втората година от 380 до 650 лв. 

Сигур­ност в промяната! С грижа за теб!

 Гласувай за Коалиция „БСП за Бъл­гария“ с номер 4!

БСП за Бъл­гария“ връща дос­тъп­ното и без­п­латно здравеопаз­ване

- Премах­ване на статута на тър­гов­ски дружес­тва за бол­ниците

- Въвеж­дане на „защитено лечебно заведение“ в отдалечените планин­ски райони

- Намаляване на ДДС върху лекар­с­тва и медицин­ски изделия на 9%

- Без­п­латни лекар­с­тва за децата

- Елек­т­ронно здравно досие

Сигур­ност в промяната! С грижа за теб!

Гласувай за Коалиция „БСП за Бъл­гария“ с номер 4