Карадайъ: Заедността е кодът на ДПС, неин архитект е д-р Ахмед Доган

Карадайъ: Заедността е кодът на ДПС, неин архитект е д-р Ахмед Доган

Пред­седателят на ДПС се срещна с членове и сим­патизанти на ДПС В Хас­ково.

Карадайъ призова съб­ралите се да гласуват с №7 в под­к­репа на Сез­гин Мех­мед и втория в лис­тата Мюмюн Мюмюн.

Нужен е рес­тарт на дър­жав­ността, за да може дър­жав­ните органи и инс­титуции да фун­к­ционират в услуга на хората и на биз­неса, съг­ласно Кон­с­титуцията и законите на страната“, под­черта той.

Лидерът на Движението отново препот­върди, че ДПС е с много здрава основа на цен­ности и прин­ципи.

Ние от самото си съз­даване имаме ясна основа, ясни цен­нос­тна база – един­с­тво в многооб­разието, заед­ността и любовта като философия за правене на политика. За да можем 30 години по-късно и в Бъл­гария, и в Европа, и на Бал­каните да оценяваме един значим политически продукт, наречен Бъл­гар­ски етнически модел, чиито архитект е нашият почетен пред­седател д-р Ахмед Доган. Философията на заед­ността е всички раз­лични да бъдем заедно, но без някой да налага своята иден­тич­ност на другия, бидейки заедно всеки да отс­тоява своята иден­тич­ност и да градим общото ни бъдеще. Това е кодът за правене на политика и ДПС.“ добави Карадайъ.

Лидерът на Движението бе категоричен, че „През месец април бъл­гар­с­ките граж­дани, поис­каха промяната, а ние дадохме старт на рес­тарта, то сега с №7 ще гласуваме за стабил­ност, сигур­ност и пред­видимост в бъл­гар­с­ката политика за да има инвес­тиции, ускорено икономическо раз­витие и то на база на приоритетите на ДПС.“

Вицеп­резиден­тът на АЛДЕ пар­тия Илхан Кючюк заяви, че „Пар­тия ДПС е високо ценена заради пос­ледовател­ната си политика и цен­нос­тно си отс­тояване на основни прин­ципи в ЕС. Това в Европа се уважава, но защо не и Бъл­гария!.. И отговорът е, защото сме силна политическа организация, която отс­тоява на всички политически бури, политическа сила с огромен потен­циал“ бе категоричен Кючюк.