Карадайъ: Да управляваме с любов към родината

Карадайъ: Да управляваме с любов към родината

Минимум 18 000 гласа от община Кър­джали и 4 ман­дата за областта заръча лидерът на ДПС и водач на лис­тата в Кър­джалийски многоман­датен избирателен район Мус­тафа Карадайъ.

През април дадохме старт на рес­тарта на дър­жавата. Нап­равихме една голяма крачка към въз­с­тановяване на дър­жав­ността. За да се случи рес­тарта изцяло – в деня на изборите от 7 сут­ринта до 7 вечерта с №7“, призова Карадайъ от Кър­джали.

И припомни: „Когато ДПС учас­т­ваше във властта през 2007 година, Бъл­гария стана член на ЕС, дъл­гът от 17 милиарда лева през 2009 година вече беше едва 1 милиард лева.“

“Така се управ­лява с любов към родината“, изтъкна лидерът на Движението за права и свободи.

А сега каква е ситуацията – младите хора напус­кат Бъл­гария, за да тър­сят препитание в чуж­бина, чужди инвес­тиции лип­с­ват, дъл­гът на дър­жавата е 20 милиарда лева. Кой ще го връща?“, попита Карадайъ. “Ще го връщат нашите деца и внуци“, посочи той.

И затова – за дос­тойни старини на нашите родители, баби и дядовци, за да може нашите братя и сес­три да имат дос­тойни доходи в нашата родина – на 11 юли с №7!“ призова Карадайъ.

И под­черта: „За да можем да осигурим стабил­ност в дър­жавата, а от стабил­ността произ­хожда и ускореното икономическо раз­витие на страната. Това са ясните цели и приоритети на ДПС!“, изтъкна лидерът на ДПС и водач на лис­тата в Кър­джали Мус­тафа Карадайъ.

Той призова: „Да вър­нем Бъл­гария на този път, защото 12 години вър­вяхме по пътя на авторитаризма, на раз­г­раж­дането на демок­рацията. Път, който води за никъде, който не води към Европа.“