Корнелия Нинова: БСП не е статукво, внушават го хора, които бяха приближени на Борисов

Корнелия Нинова: БСП не е статукво, внушават го хора, които бяха приближени на Борисов

Докато тър­пяхме натиск и реп­ресии, те бяха минис­три на Борисов, бяха омбуд­с­мани, изб­ран с неговите гласове, бяха водещи на шоу, в което го канеха и задаваха удобни въп­роси, заяви лидер­ката на БСП

Емоцията, която носи Буз­лу­джа е изк­лючителна. Събираме се социалисти от цялата страна, идват три поколения социалисти, има много млади хора, много деца, много енер­гия и ентусиазъм. Буз­лу­джа е много зареж­дащо място, десетки хиляди хора с обща визия, с общи идеи, чув­с­т­ваш се в екип, отбор, семейс­тво.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БНТ.

В предаването “Денят започва с Георги Любенов“ тя обясни, че тече сериозна под­мяна за това какво е БСП в пос­лед­ните 4 години, в момента и за бъдещето: „Внушава се, че БСП е статукво от хора и пар­тии, които в пос­лед­ните 4 години бяха част от статук­вото – бяха минис­три на Борисов, бяха омбуд­с­мани, изб­ран с неговите гласове, бяха водещи на шоу, в което канеха Борисов и бяха много благос­к­лонни в раз­говора. През това време бъл­гар­с­ките социалисти изтър­пяхме много, пращаха ни от трибуната на пар­ламента в Сибир от ГЕРБ. Когато излязохме да защитаваме живот­ните в Стран­джа ни обявиха за зап­лаха за национал­ната сигур­ност, раз­пит­ваха ни. Когато първи се изп­равихме срещу коруп­цията в строител­с­т­вото, в магис­т­ралите, искахме да вземем проби от асфалта, Борисов блокира София срещу нас. 4 вота на недоверие, 2 пъти напус­каме пар­ламента, през цялото време бяхме на протеста. Един­с­т­вената пар­тия сме, която не яхна хората като протес­тиращи, а си нап­равихме соб­с­т­вен протест“, припомни Нинова, визирайки традицион­ния събор на Буз­лу­джа, който миналата година левицата проведе пред Минис­тер­ски съвет и на който присъс­т­ваха 10 хил. души.

По думите й след всичко това не е справед­ливо БСП да бъде наричана “статукво“. „Под­менят се фак­тите и истината за това кой е истин­с­кият носител на промяната“, каза още тя.

Кор­нелия Нинова предуп­реди, че стари лица се пред­с­тавят за нови в политиката и не пред­лагат истин­ска промяна на сис­темата, а пред­лагат смяна на лицата. „Това няма да е промяна, а под­мяна. Защото истин­с­ката промяна тепърва пред­с­тои и се със­тои в много силна воля в пар­ламента за промяна на закони, които да доведат до промяна в ситуацията.“ Тя припомни нейно изказ­ване отп­реди 2 години, в което раз­к­рива прак­тиките на ГЕРБ да запис­ват коруп­цията в закона и по този начин да остава без­наказана.

Кор­нелия Нинова прог­нозира, че винов­ните, които са отговорни за раз­дадените 8 млрд. лева без общес­т­вени поръчки, ще останат без­наказани. „Тази процедура за раз­даване на пари без общес­т­вени поръчки ГЕРБ я записаха в Закона за общес­т­вените поръчки. Истин­с­ката промяна ще бъде, ако сега се извади кой гласува този закон“, каза още тя като уточни, че това са били гласовете на ГЕРБ, Обединени пат­риоти и ВОЛЯ.

Според лич­ното мнение на пред­седателя на БСП народ­ните пред­с­тавители не трябва да имат имунитет.

Кор­нелия Нинова обобщи, че в момента са сменени ръковод­с­т­вата на големите бол­ници, но те продъл­жават да бъдат тър­гов­ски дружес­тва. „Какво се променя? Хората отново отиват и си доп­лащат, макар цял живот да са се осигурявали здравно и макар в Кон­с­титуцията да пише, че здравеопаз­ването е без­п­латно. Тоест трябва да има в пар­ламента хора, които да не искат бол­ниците да са тър­гов­ски дружес­тва, както искаме ние.“

По думите на Нинова едно от пър­вите неща, които левицата ще нап­рави в новия пар­ламент, е бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва, да се преиз­чис­лят пен­сиите, за младите хора да има необ­лагаем минимум от 500 лева за семейс­тва с деца, без­п­латни учеб­ници и лекар­с­тва за децата. Тя заяви, че демог­раф­с­ката криза е най-големият проб­лем: „Ако не се пог­рижим за това да има народ, всичко останало няма никакъв смисъл. Затова пър­вите ни стъпки ще бъдат в посока под­помагане на млади семейс­тва и на деца, и на въз­рас­т­ните хора, за да решим най-големия проб­лем в момента – бед­ността и неравен­с­т­вото“, посочи още Нинова.

Самонарек­лите се пар­тии на протеста обявяваха, че се борят срещу статук­вото и модела. В 45-ия пар­ламент “Демок­ратична Бъл­гария“ се прегър­наха с ДСП, за да увеличат сек­циите в чуж­бина и виж­даме резул­тата в Тур­ция. ИТН се отказаха от мажоритар­ния вот. Част от “Изп­рави се! Мутри, вън“ гласуваха против преиз­чис­ляването на пен­сиите. Ето за такава под­мяна говоря и с проек­ция в бъдещия пар­ламент е изк­лючително важно дали това, което обещаваме днес, ще го изпъл­ним там. 45-ия пар­ламент доказа, че само ние как­вото казахме, го нап­равихме, другите пар­тии се отказаха от много неща“, припомни лидерът на левицата.

Кор­нелия Нинова бе категорична, че в бъдещия пар­ламент, ако всички си дър­жат на обещанието, че искат да променят модела на управ­ление, правител­с­тво без БСП не може да има. „Да имаш претен­ции да управ­ляваш Бъл­гария, но да не каз­ваш какво ще правиш, е странна работа в политиката. Ние пред­лагаме кон­к­ретен план, стъпка по стъпка, ден по ден, пър­вите 100 дни откъде да се започне и какво да се нап­рави. Ние сме ясни и пред­с­казуеми, ние 4 години упорито, пос­ледователно и неот­с­тъп­чиво се борехме и срещу модела в дър­жавата, и срещу зад­кулисието в пар­тията, и срещу тази мощна пропаган­дна машина срещу нас, и срещу вън­шни сили, които ни натис­каха да изменим на себе си. Ние сме пар­тия, която дава сигур­ност в промяната и тази промяна е обър­ната към всеки един“, обясни Нинова като допълни, че социал­ната прог­рама на левицата, която струва около 3 млрд. лева, помага на близо 5 млн. хора.

Тя комен­тира голямата лява коалиция така: „Повече хора, обединени от обща идея и цел е много важно нещо. Вече няма вът­решни противоречия, а енер­гията, която идва от допъл­нител­ните пар­тии в голямото обединение, е много положителна и позитивна. Тя не е просто математически сбор, тя е импулс. Живеем във време, в което политици правят политики на прин­ципа „раз­деляй и владей“, но ние сме раз­лич­ните, защото в момента правим политика на обединявай, съединявай, събирай хора, давай им цел и кауза, дай им план за изпъл­нение“, обясни Нинова.

Кор­нелия Нинова обясни, че БСП винаги е въз­п­риемана като пар­тията, издиг­нала президента. „Има нещо друго, което може да доп­ринесе не за БСП, а за демок­рацията и правовата дър­жава – служеб­ният кабинет да се пребори с купения вот и натиска върху хората. Те полагат усилия, но все още този проб­лем същес­т­вува в Бъл­гария“, допълни тя.

Смятам, че сме един­с­т­вената пар­тия, която прави истин­ска кам­пания, лице в лице, с много срещи с хората и ясни пос­лания“, заяви Нинова.

На финала тя се обърна към бъл­гар­с­ките граж­дани с думите: „Ако желаете сигур­ност в промяната, с грижа за всеки един от вас, под­к­репете ни. С номер 4 в бюлетината, на 11.07 – “БСП за Бъл­гария“!“

КАРЕ:

БСП за Бъл­гария“  ПАЗИ БЪЛ­ГАР­С­КАТА ПРИРОДА

 

• Сис­тема за кон­т­рол на качес­т­вото на атмос­фер­ния въз­дух

• Заб­рана за строител­с­тво на поне 300 м от мор­с­кия бряг.

• Силен дър­жавен кон­т­рол на качес­т­вото на храните и земедел­с­ките продукти.

• Залесяване на унищожените гори.

• Засилен кон­т­рол на качес­т­вото на водата.

БСП за Бъл­гария” със стимули за мал­кия и среден биз­нес

• Намаляване на счетовод­ната отчет­ност за мик­роп­ред­п­риятията, дреб­ните тър­говци и произ­водители.

• Намаляване на админис­т­ратив­ната тежест за биз­неса.

• Преферен­ции от „Мес­тни данъци и такси“ за новите биз­неси.

• Без­лих­вени заеми.

• Дър­жавна екс­пор­тна гаран­ция за дос­тъп до нови пазари.

Сигур­ност в промяната! С грижа за теб!

Гласувай за Коалиция „БСП за Бъл­гария“ с номер 4