Главният прокурор поиска снемане на имунитета на кандидат за народен представител

Главният прокурор поиска снемане на имунитета на кандидат за народен представител

Глав­ният прокурор Иван Гешев внесе мотивирано искане до Цен­т­рал­ната избирателна комисия за даване на раз­решение за прив­личане към наказателна отговор­ност на кан­дидат за народен пред­с­тавител на изборите за 46-ото Народно съб­рание, нас­рочени за 11.07.2021г. Досъдеб­ното произ­вод­с­тво е започ­нато от ОДМВР-Бургас по реда на чл. 212 ал.2 от НПК и е под ръковод­с­т­вото и над­зора на Софийска град­ска прокуратура, уточни „Дарик радио”. Глав­ният прокурор поиска сваляне на имунитета на кан­дидат за депутат от “Изп­рави се! Мутри вън!“, тъй като за него са съб­рани доказател­с­тва за купуване на гласове. Часове след като искането на обвинителя бе внесено в Цен­т­рал­ната избирателна комисия, от коалицията обявиха, че кан­дидатът Цветелин Геор­гиев ще бъде оттег­лен от лис­тата в Бур­гас, където е чет­върти, комен­тира Днев­ник.. В хода на раз­с­лед­ването са извър­шени раз­пити на свидетели, в това число пред съдия, приоб­щени са вещес­т­вени доказател­с­тва, извър­шени са претър­с­вания и иззем­вания на няколко адреса и са приложени относими документи. Съб­раните доказател­с­тва са дос­татъчни за прив­личане към наказателна отговор­ност и за предявяване на обвинение за извър­шено прес­тъп­ление спрямо обвиняемия, който на 29.06.2021г. в с. Маринка, общ. Бур­гас е дал на четири лица имотна облага, с цел да ги склони да упраж­нят избирател­ното си право на изборите за 46-ото Народно съб­рание в полза на определен кан­дидат и коалиция. Пред­виденото в закона наказание от НК е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от 10 000 до 20 000 лева.