Коронавирусът у нас: 87 нови случаи

87 са новите случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие, сочат дан­ните на Един­ния инфор­мационен цен­тър. Нап­равени са 14 174 теста, което означава, че положител­ните проби са 0,6%. През пос­лед­ните 24 часа са починали двама души, а озд­равелите са 306. В бол­ница са 961 пациенти, от които 111 – в интен­зивни отделения. В облас­тите Габ­рово, Кър­джали, Ловеч, Пазар­джик, Пер­ник, Раз­г­рад, Русе и Смолян няма новорегис­т­рирани случаи. 11 712 са пос­тавените дози вак­сини за денонощие. Така общият брой лицата със завър­шен вак­синационен цикъл е 830 261.

От вчера отпада задъл­жител­ното носене на маски на работ­ното място по преценка на работодателите. Заповедта е на минис­търа на здравеопаз­ването д-р Стойчо Кацаров. Мяр­ката важи само за служителите, които са вак­синирани срещу Covid-19. Прецен­ката за носене на маска ще е на соб­с­т­вениците или управителите на обекти с общес­т­вено пред­наз­начение, магазини, заведения или други, предос­тавящи услуги на граж­даните.