Стефан Янев: Има резултати от работата на МВР срещу купения вот

Стефан Янев: Има резултати от работата на МВР срещу купения вот

Политичес­ките пар­тии да чуят гласа на хората, тех­ните желания и идеи за раз­витие на страната, за да се опитат да ги имп­лемен­тират в под­ходящи политики, е съветът на премиера

Премиерът Стефан Янев се обърна към граж­даните и ги призова да са активни, да упраж­нят правото си на глас свободно, отговорно и осъз­нато. Той под­черта, че служеб­ното правител­с­тво ще полага усилия и в избор­ния ден, за да се гаран­тира проз­рач­ността, чес­т­ността и автен­тич­ността на вота. В обръщението си към избирателите служеб­ният премиер в началото на редов­ното правител­с­т­вено заседание той под­черта още, че МВР и правоох­ранител­ните органи полагат усилия да минимизират купения и кор­поратив­ния вот. Тях­ната работа вече дава резул­тати, което според мен е дос­татъчно основание бъл­гар­с­ките граж­дани да се чув­с­т­ват сигурни и да дадат своя вот без притес­нения, заяви Янев. Служеб­ният премиер каза още, че резул­татите от изборите трябва да корес­пон­дират с наг­ласата на избирателите и новият пар­ламент да отразява обек­тивно дадената елек­торална под­к­репа за всяка пар­тия и коалиция. Целта е след­ващият пар­ламент да бъде еднов­ременно ефек­тивен и да е в със­тояние да взема този тип решения, които са необ­ходими за бъдещето на дър­жавата. И към пар­тиите се обърна Стефан Янев. Призова ги също да са отговорни и да загър­бят популизма и пиар акциите като са национално отговорни и допълни, че се опасява, че пред­с­тоят трудни времена. Бъдещото раз­положение на силите в пар­ламента трябва да фор­мира едно стабилно мнозин­с­тво и стабилно под­к­репено правител­с­тво, което да е в със­тояние да взима непопулярни решения. Той добави, че в основата на това бъдещо управ­ление трябва да бъде икономичес­ката доминанта, така че Бъл­гария да получи своята въз­мож­ност да раз­вива икономически потен­циала си в интерес на цялото общес­тво. Янев смята, че изборите са фун­дамент на демок­рацията и онзи момент, в който отговор­нос­тите от хората отиват към политиците, затова и всички трябва да работят отговорно. Другото, което е важно, е политичес­ките пар­тии да чуят гласа на хората, тех­ните желания и идеи за раз­витие на страната, за да се опитат да ги имп­лемен­тират в под­ходящи политики. Само с общи усилия ще бъдем в със­тояние да въз­с­тановим икономически дър­жавата, раз­виваме икономиката в посока икономика с висока добавена стой­ност, за да може всички останали социални сис­теми да работят в интерес на граж­даните, допълни премиерът.