Русофилите от Пазарджик се срещнаха с руския посланик

Русофилите от Пазарджик се срещнаха с руския посланик

Пред­седателят на НД “Русофили“ в област Пазар­джик Нина Димова връчи покана на Пос­ланика на Рус­ката федерация у нас Елеонора Мит­рофанова да присъс­тва на Фес­тивала на рус­ката кул­тура, който ще се проведе на 23 и 24 октом­ври т.г. в град Ракитово. Заедно с г-жа Нина Димова на срещата присъс­тва и Борис­лав Раков, член на Национал­ния съвет на НД “Русофили“. С пос­ланик Мит­рофанова пред­с­тавителите на „Русофили“ обсъдиха и работ­ната прог­рама на Движението до края на 2021 г., която включва и отк­риването на фотоиз­ложба на рес­тав­рирани икони, дело на худож­ника Лука Делийски. Излож­бата ще бъде отк­рита на 18 октом­ври тази година в Рус­кия културно-информационен цен­тър в София. Обсъдени бяха и въз­мож­нос­тите за обучение на младежи от област Пазар­джик  във висши учебни заведения в Русия, както и след­дип­лом­ната квалификация в руски универ­ситети. Гос­тите се срещ­наха и с дирек­тора на Рус­кия културно-информационен цен­тър Олга Широкова.