Проверката в „Пирогов” установила отчетена, но неизвършена дейност за 1 милион лева

Проверката в „Пирогов” установила отчетена, но неизвършена дейност за 1 милион лева

Шефът на здравното заведение бе уволнен

Провер­ката в “Пирогов“ е установила отчетена, но неиз­вър­шена дей­ност на над 400 лица за над 1 милион лева.

Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.

Във връзка с общес­т­вения интерес и инициирания от бив­шия дирек­тор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ сут­решен протест на служители, от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването пуб­ликуват данни от Протоколи за извър­шена проверка от НЗОК със заличени лични данни.

В Протоколите се вижда, че е установена отчетена, но неиз­вър­шена дей­ност на над 400 лица за над 1 милион лева. Повечето от тях са отчетени с диаг­ноза чер­нод­робна цироза и хронична бъб­речна недос­татъч­ност.

НЗОК е установила, че лип­с­ват документи за описаните случаи, като извър­шени изс­лед­вания и наз­начено лечение при всеки един от тях.

На случаен прин­цип НЗОК е провела анкета сред част от „бол­ните“, които са заявили, че не са били лекувани в бол­ницата. За друга част от „бол­ните“ е установено, че са част от пер­сонала на бол­ницата и по време на „лечението“ им са били на работа в лечеб­ното заведение по график.

Всеки от тези 400 пациенти с невярна диаг­ноза би могъл на основание на издадената епик­риза да се снабди с ТЕЛК решение и пен­сия за инвалид­ност, поради общо заболяване.

В случая, смяната на дирек­тора проф. Асен Бал­тов за извър­шени нарушения е един­с­т­вената законова въз­мож­ност за реак­ция на прин­ципала на лечеб­ното заведение и не е оценка за дей­ността на медицин­с­кия пер­сонал, как­вито внушения се правят. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването се отнася с уважение и рес­пект към труда на поч­тените лекари и сес­т­рите, работещи в бол­ница „Пирогов“.

Колеги на проф. Бал­тов излязоха на протест пред “Пирогов“. Те заявиха, че проф. Бал­тов е изк­лючителен професионалист и ще протес­тират кол­кото е необ­ходимо.

“Тази армия изкара пан­демията на гърба си, а ни изкараха мародери. Обидени сме всички ние“, каза колежка на бив­шия дирек­тор на столич­ната бол­ница.

Лекарите блокираха кръс­товището пред бол­ницата и заявиха, че всеки ден ще го правят. В момента вече се е образувало огромно зад­ръс­т­ване по бул.“Цар Борис III“.

На мяс­тото на Бал­тов като временен дирек­тор на бол­ницата зас­тава проф. Иван Пороман­ски, който е начал­ник на клиниката по гнойно-септична хирур­гия.