Едва 11,5% от детските градини не са имали проблем със заниманията от дистанция

Едва 11,5% от детските градини не са имали проблем със заниманията от дистанция

Значителен брой деца в предучилищна въз­раст са останали необ­х­ванати от образовател­ната сис­тема по време на зат­варянето на дет­с­ките градини заради пан­демията, установява анализът на обучението от раз­с­тояние в елек­т­ронна среда, под­гот­вян от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН). Проуч­ване сред дирек­торите и учителите в дет­с­ките заведения показва, че те са положили усилия да продъл­жат да работят с децата по време на каран­тината, като са раз­читали на под­к­репа от родителите, комен­тира Топновини.бг. Едва 11,5% от анкетираните обаче не са срещ­нали зат­руд­нения при заниманията от дис­тан­ция. Само в 16% от дет­с­ките градини в дей­нос­тите от раз­с­тояние са се включили над 75% от децата. Пет­надесет процента не са получили никаква помощ от родителите, а други 20% са срещали час­тични труд­ности. В анкетата на МОН се включиха 5047 учители и 1141 дирек­тори от общо 1823 дет­ски градини. Две трети от отговорилите са от градове. На въп­роса какво би ги под­гот­вило по-добре за след­ваща година, при която се налага работа от дис­тан­ция, 46% от учителите отговарят, че имат нужда от допъл­нителна квалификация за организиране на обучение от раз­с­тояние в елек­т­ронна среда, 34% — от осигуряване на тех­нически средства/свързаност за родителите, 27% — от допъл­нителна квалификация за работа с родители, 26% — от осигуряване на избор от елек­т­ронни ресурси. На фона на тези дефинирани пот­реб­ности прави впечат­ление, че висок процент от учителите и дирек­торите в дет­с­ките градини не са преминавали обучения и не са получили под­к­репа през изминалата година. Сериозно пос­т­радали от зат­варянето по време на пан­демията са и децата и учениците със специални образователни пот­реб­ности. Между 20 и 32% от цен­т­ровете за под­к­репа на процеса на приоб­щаващо образование и от регионал­ните управ­ления на образованието не са провеж­дали почти никакви групови дис­тан­ционни обучения с децата със специални образователни пот­реб­ности в дет­с­ките градини. В училищата кар­тината е малко по-оптимистична – около половината РЦПППО и РУО са включили в колек­тивни занимания от раз­с­тояние 75% от учениците със СОП. В две трети от случаите педагогичес­ките специалисти са пред­почели индивидуал­ните занимания с деца и ученици със специални образователни пот­реб­ности чрез елек­т­ронни уст­ройс­тва или на хар­тиен носител. При всички форми на обучение те са раз­читали изк­лючително много на образовател­ните медиатори. Екс­пер­тите от МОН смятат, че дет­с­ките градини и децата и учениците със СОП трябва да преминават на дис­тан­ционно обучение само в краен случай. Те смятат, че дет­с­ките заведения и Цен­т­ровете за специална образователна под­к­репа трябва да продъл­жат да работят присъс­т­вено дори при високи нива на заболеваемост, при спаз­ване на всички противоепидемични мерки и под­к­репа за педагогичес­ките и непедагогически специалисти.