Президентът: Отдавна няма значение какво говори Бойко Борисов

Президентът: Отдавна няма значение какво говори Бойко Борисов

Земеделски производители се оплакаха на държавния глава от несправедливо разпределение на европейските средства

Отдавна няма никакво значение какво говори бив­шият министър-председател, всичко е в негова вреда и във вреда на неговата пар­тия. Най-после той трябва да го осъз­нае.

Това каза пред жур­налисти президен­тът Румен Радев по повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за злоупот­реби с Кон­с­титуцията, предаде репор­тер на Радио “Фокус“ — Сливен.

По-рано днес Бойко Борисов заяви, че “нито един президент до момента си не си е поз­волил да злоупот­ребява с Кон­с­титуцията и служеб­ния кабинет така, както Румен Радев“.

“Радев води война срещу демок­рацията, това е пагубно и той ще трябва да плати цена на пред­с­тоящите президен­т­ски избори“, добави  зам.-председателят на ГЕРБ  Даниел Митов. 

Дър­жав­ният глава не пожела да продължи с комен­тар по темата.

Румен Радев бе в Сливен за отбеляз­ването на 153 години от под­вига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Кара­джа. Президен­тът посети къщата-музей „Хаджи Димитър“. Той бе пос­рещ­нат от кмета на града Стефан Радев, облас­т­ния управител Минчо Афузов и пред­с­тавители на клуб “Традиция“.

В страната ни има все повече активни хора, които искат да променят Бъл­гария към по-добро — към по-справедливи, по-прозрачни отношения между дър­жава и биз­нес, между дър­жава и общес­тво и са готови да изис­к­ват повече от политиците, каза  Радев по време на среща с пред­с­тавители на биз­неса, образованието, здравеопаз­ването и кул­турата в Сливен, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Образованието трябва да бъде стратегически национален приоритет, под­черта президен­тът по време на срещата. Според него е необ­ходимо да се обмис­лят варианти за предос­тавяне на повече въз­мож­ности на завър­шилите сред­ното си образование да продъл­жат професионал­ното си обучение, за да пос­тиг­нат успешна реализация. Кад­ровият дефицит за биз­неса може да бъде преодолян именно с по-добро и съоб­разено с нуж­дите на биз­неса образование като се отчита и необ­ходимостта от предос­тавянето на атрак­тивни въз­наг­раж­дения, заяви още дър­жав­ният глава.

По време на раз­говора си с президента земедел­ски произ­водители отчетоха, че европейс­ките суб­сидии в сел­с­кото стопан­с­тво у нас не се раз­п­ределят справед­ливо и рав­номерно. Дър­жав­ният глава изтъкна, че целта на суб­сидиите дреб­ните произ­водители да станат по-конкурентоспособни не е изпъл­нена и дори са се превър­нали във фак­тор за изос­т­ряне на неравен­с­т­вата в сек­тора. Дър­жавата следва да гаран­тира проз­рачна и пред­видима биз­нес среда, посочи още президен­тът.

По думите му така страната ни по-успешно ще прив­лича чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, което да доп­ринесе за повишаването на жиз­нения стан­дарт у нас. По време на срещата пред­с­тавителите на биз­неса изразиха и надежда, че 46-ото Народно съб­рание ще прек­рати прак­тиката за прокар­ване на лобис­тко законодател­с­тво и облагодетел­с­т­ване на отделни фирми за сметка на други.