ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ БРОЙ 5-6 НА СП.„НОВО ВРЕМЕ“ ЗА 2021 Г.

Водещите материали в него са обединени от темата „Буз­лу­джа е началото. 130 години и 30 от тях“ и са под­чинени на призива „Да останем верни на завета на Буз­лу­джанци!“

Книж­ката се отк­рива с есето на Велис­лава Дърева „СВОБОДАТА. За името на идеята“. Статиите на Юрий Асланов и Таня Тур­лакова, както и главата от книгата „Ален мак самотен. Биог­рафия на Димитър Благоев“ на Мер­сия Мак­дер­мот са пос­ветени на 165-ата годиш­нината от рож­дението на Димитър Благоев и на 130-ата годиш­нината на организираното социалис­тическо движение в Бъл­гария. 30-годишнината от приемането на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария е отбелязана с материалите на Гиньо Ганев, проф. Пенчо Пенев, д-р Ана Ананиева и Велис­лава Дърева.

Пред­с­тавени са дис­кусията и основ­ните документи, приети от учредител­ната среща на идейно-политическото обединение в БСП Плат­форма „Социализъм ХХІ век“. Продъл­жава съв­мес­т­ната пуб­ликация на сп. „Ново време“ и сп. „дВер­сия“ „Ком­пас за социалисти“ с материали от Фаза І и Фаза ІІ по темата „Социалис­тически пар­тии и движения“.

За пър­вата пленарна сесия на Кон­ферен­цията за бъдещето на Европа инфор­мира съв­мес­т­ната пуб­ликация със сп. „Парламенти-Солидарност“.

Сп. „Ново време“ пос­тавя началото на пер­с­пек­тивно сът­руд­ничес­тво със списание „The Progressive post“ на Фон­дацията за европейски прог­ресивни изс­лед­вания (FEPS) на Пар­тията на европейс­ките социалисти, с пуб­ликуваните в броя три статии по актуални за европейс­ката политика проб­леми.

В руб­риката „Кул­тура“ пред­с­тавяме проф. д-р Аксиния Джурова и ней­ния седем­томен труд „Изчез­ващата памет. Срещи по пътя“ , а в руб­риката „Юбилей“ отбеляз­ваме 85-годишнината на проф. д-р Петър-Емил Митев, член на ред­колегията на списанието.

В руб­риката „Документи“ са пуб­ликувани стратегичес­ките приоритети на БСП за пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори на 11 юли т.г. и позицията на Инициатив­ния комитет на ИПО в БСП Плат­форма „Социализъм ХХІ век“ „Бор­бата с коруп­цията не е предиз­борен трик“.