Политолог: Партиите на протеста могат да управляват само с БСП

Политолог: Партиите на протеста могат да управляват само с БСП

Фор­мулите на едно правител­с­т­вено мнозин­с­тво не са чак тол­кова много. Ясно е, че има поне две пар­тии, които са в извес­тна изолация и това са ГЕРБ и ДПС. БСП също е квалифицирана като фор­мация на статук­вото. Така че един­с­т­вената въз­можна фор­мула остава „Има такъв народ“, „Демок­ратична Бъл­гария“ и „Изп­рави се! Мутри вън!“. Те обаче очевидно трябва да раз­читат на под­к­репата на БСП“.

Това заяви политологът Антоний Тодоров пред БНТ.

Кризата е на политичес­кото пред­с­тавител­с­тво, защото и двата избора показаха слаба мобилизация на избирателите. Дали ще стиг­нем до инс­титуционална криза, ще видим във времето. Политиците научиха нещо важно от 4-ти април – че няма как да има кабинет без под­к­репата на пар­ламента. На референ­дума учас­т­ваха около 3,5 млн. души, 2,5 млн. от които гласуваха „за“ тези въп­роси. Останалите 2 млн. обаче днес не са излезли да под­к­репят ИТН“, каза още политологът.

Хубаво е всяко правител­с­тво да е наясно каква отговор­ност носи. При служеб­ният кабинет това е президен­тът, а при редов­ния – пар­тиите, които го под­к­репят. Служеб­ните минис­три трябва да бъдат поканени от пар­тията, която ще прави ново правител­с­тво. Ситуацията, в която се намираме, е след 11-годишно управ­ление на ГЕРБ. Има огромно очак­ване пар­тията на Борисов да бъде в опозиция, което мисля че раз­бира. Ситуацията трябва да се промени, защото беше стиг­нала в задънена улица. Дали промяната ще задоволи очак­ванията, е друг въп­рос“, комен­тира Антоний Тодоров.