Проф. Янаки Стоилов: Ако ВСС не освободи главния прокурор, на ход ще е парламентът

Проф. Янаки Стоилов: Ако ВСС не освободи главния прокурор, на ход ще е парламентът

Спецпрокуратурата и Спецсъдът да бъдат разформировани и заменени със звена, разглеждащи корупционните дела

Ако ВСС не освободи пред­с­рочно Иван Гешев, пар­ламен­тът трябва да се заеме с темата. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ служеб­ният минис­тър на правосъдието Янаки Стоилов.

Това би могла да нап­рави Комисията по правни въп­роси или временно, специално излъчена комисия, която в пред­мета на правомощията на пар­ламента да изс­ледва прилагането на закона от Прокуратурата, противодейс­т­вието на прес­тъп­ността и наказател­ната политика, като тя зададе въп­роси, а за това могат да се изпол­з­ват сиг­нали и пос­тъпила инфор­мация“, даде за пример той.

Обръщам се и към новите депутати, те също да се заемат с темата. Това може да нап­рави комисията по правни въп­роси към НС, или да се излъчи специална комисия, която да раз­с­ледва дейс­т­вията на глав­ния прокурор. Самият пар­ламент трябва да пос­тави въп­росите пред глав­ния прокурор, като в разумен срок той да изготви док­лад и по повод обсъж­дането му да се яви в пар­ламента. И тук е много важно да раз­берем кой от какъв стан­дарт се ръководи, защото освен професионални, се изис­к­ват глав­ният прокурор да проявява и високи морални качес­тва, под­черта още Стоилов.

По отношение на специализираните органи на правосъдие той обясни, че проб­лемът е и фун­к­ционален, и струк­турен. С други думи, спец­п­рокуратурата и спец­съдът да бъдат раз­фор­мировани, но към някои съдилища и прокуратура да се обособят специализирани звена, които да се фокусират върху кон­к­ретни прес­тъп­ления от голям общес­т­вен интерес, как­вито са коруп­цион­ните дела. На нас ни трябва сроч­ност на делата, пред­видимост на правосъдието и отговор­ност на хората, които извър­ш­ват тази дей­ност. Това е особено важно за граж­даните, под­черта Стоилов.

Минис­търът под­черта, че отговор­ността е в ръцете на ВСС и изрази надежда, членовете на Пленума да покажат самос­тоятел­ност. „Ще пред­с­тавя мотивите на заседанието на ВСС. Те са изведени от инфор­мацията, която е предос­тавил минис­търът на вът­реш­ните работи. Става дума за дейс­т­вия, които в редица случаи се раз­минават с изис­к­ването за неп­редубеденост и без­п­рис­т­рас­т­ност. За това, че лип­сва единен критерий, когато трябва да се оценяват дейс­т­вия на хора, които се намират по високите етажи на властта“, уточни правосъд­ният минис­тър.

Янаки Стоилов отрече искането за отс­т­раняване на Гешев да е свър­зано с опити за яхване на въл­ната на общес­т­веното мнение.