Христо Иванов : Една недефинирана подкрепа може да се превърне в мътна вода

Има шанс да излъчим правител­с­тво. Дър­жав­ният глава има волята да се дъл­бока промяна за модер­низация на Бъл­гария. Една недефинирана под­к­репа може да се превърне в мътна вода и т.н. Фор­мулата на пар­ламен­тар­ната кон­фигурация трябва да се даде от партията-мандатоносител. Ние сме готови за раз­говори и да им помог­нем, заяви съп­ред­седателят на „Демок­ратична Бъл­гария“ Христо Иванов, предаде Новини.бг. Няма да отс­тъпим от това бъл­гар­с­ката политика да се пребори с коруп­цията. Трябва да се освободим от този бич. Може би е време вече ситуацията, когато да вяр­ваме на чес­т­ните думи, да се върне, каза той. Не смятаме да обсъж­даме пер­сони и да правим номинации. В началото сме на преговор­ния процес, изтъкна Иванов. Нашата цел е да се раз­берем по ключови теми и да излъчим правител­с­тво. Една недефинирана под­к­репа може да се превърне в мътна вода, стана ясно от думите му. Ако излъчим едно силно рефор­матор­ско правител­с­тво, няма причина да не изкараме пълен ман­дат, смята той.