Парламентът изслуша Бойко Рашков и Янаки Стоилов

Съжалявам, че през мутренските времена не се справихме със сегашния лидер на ГЕРБ, заяви служебният вътрешен министър

Минис­тър Бойко Раш­ков ще сезира на определено ниво прокурор срещу глав­ния прокурор. Това бе новината от изс­луш­ване на минис­т­рите Янаки Стоилов и Бойко Раш­ков в Народ­ното съб­рание за искането за пред­с­рочно освобож­даване на глав­ния прокурор Иван Гешев, което вчера беше оставено без уважение от Пленума на ВСС. “Материалът за Иван Гешев е под­гот­вен от мен той не е политически документ “Материалът за Иван Гешев е под­гот­вен от мен, той не е политически документ, защото е под­гот­вен преди година, когато не съм бил член на политически кабинет“, каза Бойко Раш­ков пред депутатите. Той уточни, че Иван Гешев е раз­г­ласил СРС, чиято цел беше кон­ф­рон­тация и притис­кане на дър­жав­ния глава. В тази връзка минис­тър Бойко Раш­ков обяви, че ще сезира на определено ниво прокурор за изнасянето на СРС от страна глав­ния прокурор Иван Гешев. Бойко Раш­ков заяви, че досега нито един прокурор не е проявил кураж да образува такова произ­вод­с­тво, въп­реки че Кон­ситуцион­ният съд е обяс­нил, че всеки прокурор у нас има право да започне такова. Той нап­рави зак­лючение, че

глав­ният прокурор е досегаем юридически, а фак­тически е недосегаем.

В рам­ките на дебата думите на Бойко Раш­ков за лидера на ГЕРБ предиз­викаха нап­режение в пленар­ната зала. Всичко започна след думите на Тома Биков, че Раш­ков е бил шеф на Национал­ната след­с­т­вена служба в най-мутренските години и че не се знае какво е правил там, на което Раш­ков му отговори: “Съжалявам, че по време на мут­рен­с­ките времена не се справихме с вашия лидер, но има време“.

Меж­дув­ременно минис­търът на правосъдието проф. Янаки Стоилов отчете, че пред­ложението му за освобож­даване на Иван Гешев изпълни своята роля.“Това не беше просто един акт, за да се предиз­вика дис­кусия. Нямам илюзии, че този със­тав на ВСС би стиг­нал до друго решение по същес­тво. Това, което озадачава и което аз не приемам е, че след като дис­кусията засегна всички аспекти на проб­лема, най-накрая тя завърши с произ­насяне, че ВСС не е раз­г­леж­дал това, което е обсъж­дал 7 часа. Трябва да има аргументи по допус­тимостта“, каза още проф. Стоилов.

Според Крум Зар­ков от БСП дебатът за глав­ния прокурор идва в Народ­ното съб­рание и депутатите нямат право да го под­минат вече. Според него вместо магис­т­ратите да се произ­несат и да защитят глав­ния прокурор Иван Гешев, ако считат, че е правил­ното положение, те са се скрили зад юридически неп­рием­ливи фор­мулировки. Той определи и случилото се вчера като процедурна хит­рина. Мая Манолова, която бе инициатор на изс­луш­ването на двамата минис­три, също комен­тира решението на ВСС от вчера. Според нея

с решението си ВСС се самоубил.

“Едно позорно решение, което издава или неком­петен­т­ност, или нежелание да уважи едно кон­с­титуционн оправо на минис­търа на правосъдието. Срамът е за ВСС, но аз смятам, че срамът е и за политичес­ките сили, чиито пред­с­тавители вчера гласуваха да не бъде обсъж­дано пред­ложението на минис­тър Янаки Стоилов като недопус­тимо“, заяви още Мая Манолова.

Съм­нявам се, че ВСС се със­тои от членове, както повелява кон­с­титуцията и закона за съдеб­ната власт, от пред­с­тавители с високи и нрав­с­т­вени качес­тва“, каза още Раш­ков. “

Започ­нато е масово унищожаване на материали в струк­турите на МВР преди встъп­ването в длъж­ност на служеб­ния кабинет.

Това каза минис­търът на вът­реш­ните работи в служеб­ния кабинет Бойко Раш­ков. “По отношение на съх­раняването на материали. Там ние не можем да извър­шим абсолютно никаква проверка. Никаква. След­ващата сед­мица ще поис­кате инфор­мация в тази посока. Аз ще ви инфор­мирам в детайли, че преди да встъпи в длъж­ност служеб­ния кабинет, е започ­нато масово унищожаване на материали в струк­турите на МВР. Тези, които не са могли да бъдат унищожени, са изп­ратени незабавно на прокуратуата. В кон­к­рет­ния случай е била Специализираната прокуратура“, каза Бойко Раш­ков.

Пред­ложението ми за освобож­даване на Иван Гешев изпълни своята роля. Това каза минис­търът на правосъдието в служеб­ния кабинет проф. Янаки Стоилов по време на изс­луш­ването.

“Очак­вам народ­ните пред­с­тавители да доп­ринесат за реабилитацията на пар­ламен­таризма

в Репуб­лика Бъл­гария. Още повече, че резул­татите от пар­ламен­тар­ните избори благоп­рият­с­т­ват този процес“, започна своето изложение Янаки Стоилов. “До мен в качес­т­вото ми на минис­тър на правосъдието на 14 юли тази година пос­тъпи инфор­мация от минис­търа на вът­реш­ните работи Бойко Раш­ков относно допус­нати нарушения на Иван Гешев в качес­т­вото му на главен прокурор. След като раз­г­ледах предос­тавената инфор­мация, смятам, че в нея има данни за дейс­т­вия и без­дейс­т­вия на глав­ния прокурор, които със­тав­ляват тежко нарушение на служеб­ните задъл­жения и дейс­т­вия, накър­няващи прес­тижа на съдеб­ната власт“, каза още Янаки Стоилов. Той уточни, че поради тази причина е нас­рочил вчераш­ното заседание. “Тъй като съм внесъл във ВСС за обсъж­дане инфор­мацията на Бойко Раш­ков, която съдържа факти, данни и твър­дения, в моето пред­ложение не е необ­ходимо те да бъдат пресъз­давани и резюмирани. Мотивите ми общо взето се свеж­дат до няколко групи“, каза той. По думите му става въп­рос за избирателно и тен­ден­циозно раз­г­ласяване на данни от досъдебно произ­вод­с­тво, пуб­лични изяв­ления и комен­тари, които показ­ват предубеденост, което нарушава прин­ципа за невинов­ност, изпол­з­ване на служители на Бюрота за защита на свидетели за претър­с­вания в сградата на президен­т­с­т­вото, което нарушава прин­ципа на раз­деление на влас­тите, както и пренеб­рег­ване на прин­ципа за случайно раз­п­ределение на делата. “Ето защо в качес­т­вото на минис­тър на правосъдието, нап­равих пред­лоеж­ние Пленумът на ВСС да се произ­несе за наличието на обс­тоятел­с­тва за пред­с­рочно освобож­даване на Иван Стоименов Гешев от поста главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария. Вчера част от вас са прос­ледили заседанието на ВСС, което продължи около 7 часа. Най-накрая то завърши с решение: оставя без раз­г­леж­дане като недопус­тимо внесеното пред­ложение на минис­търа на правосъдието“, каза още Янаки Стоилов. “Това не беше просто един акт, за да се предиз­вика дис­кусия. Нямам илюзии, че този със­тав на ВСС би стиг­нал до друго решение по същес­тво. Това, което озадачава и което аз не приемам е, че след като дис­кусията засегна всички аспекти на проб­лема, най-накрая тя завърши с произ­насяне, че ВСС не е раз­г­леж­дал това, което е обсъж­дал 7 часа. Трябва да има аргументи по допус­тимостта“, каза още проф. Стоилов.